Nordkalottrådet stödjer ekonomiskt, socialt och miljömässigt en välbalanserad utveckling på Nordkalotten, och bidrar till skapandet av ett starkt samarbetsområde i det nordliga arktiska Europa.

Nordkalottsamarbetet ska ge gränsregionalt mervärde och nordisk nytta. Det ska lyfta fram och söka lösningar på gemensamma utmaningar och problem. Med hjälp av samarbetet ska man åstadkomma mer än vad var och en skulle lyckas med på egen hand. 

Alla Nordkalottrådets aktiviteter ska ha en gränsöverskridande dimension. Rådet arbetar med treåriga handlingsprogram som visar verksamhetens långsiktiga prioriteringar. Det samordnas med Nordiska ministerrådets treåriga regionalpolitiska program. Nordiska ministerrådet beviljar ett årligt stöd för Nordkalottsamarbetet från de regionalpolitiska medlen.

Nordkalottrådets långsiktiga målsättningar konkretiseras i årliga verksamhetsplaner. För att nå de uppställda målen ska Nordkalottrådet i första hand 

-Skapa nätverk och strategiska allianser över riksgränser på Nordkalotten.

-Främja en hållbar närings-, arbetsmarknads-, och samhällsutveckling i regionen,

-Aktivt påverka avskaffande av gränshinder genom att utveckla verksamheten vid Nordkalottens Gränstjänst

-Fungera som initiativtagare, katalysator och koordinator för utvecklings- och samverkansprocesser,  

-Koncentrera ekonomiska insatser på valda insatsområden och samordna aktiviteter med de regionala utvecklingsprogrammen, 

-Söka samarbete och erfarenhetsutbyte med andra nordiska och europeiska regioner. 

 

 Du kan ansöka om stöd med följande blankett 

Prioriteringar 2020

  • Förtydliga Nordkalottrådets roll som en regional samarbetspartner
  • Framhålla vikten av arbetet med gränshinder och försäkra långsiktig finansiering för Nordkalottens Gränstjänst
  • Intensifiera det politiska arbetet för att lösa gränshinder bl.a. inom hälso- och sjukvården
  • Ordna Nordkalottseminarier om gränssamarbetets möjligheter
  • Samordna aktörer för att utveckla nya sätt att leverera offentliga tjänster i glesbygden
  • Initiera samarbete med det regionala nätverket av arktiska universitet
  • Ge stöd till mindre projekt som genomförs av ungdomar, eller som har barn och ungdomar som målgrupp