Nordkalottrådet stödjer ekonomiskt, socialt och miljömässigt en välbalanserad utveckling på Nordkalotten, och bidrar till skapandet av ett starkt samarbetsområde i det nordliga arktiska Europa.

Nordkalottsamarbetet ska ge gränsregionalt mervärde och nordisk nytta. Det ska lyfta fram och söka lösningar på gemensamma utmaningar och problem. Med hjälp av samarbetet ska man åstadkomma mer än vad var och en skulle lyckas med på egen hand. 

Alla Nordkalottrådets aktiviteter ska ha en gränsöverskridande dimension. Rådet arbetar med fyraåriga handlingsprogram som visar verksamhetens långsiktiga prioriteringar. Det samordnas med Nordiska ministerrådets fyraåriga regionalpolitiska program. Nordiska ministerrådet beviljar ett årligt stöd för Nordkalottsamarbetet från de regionalpolitiska medlen.

Nordkalottrådets långsiktiga målsättningar konkretiseras i årliga verksamhetsplaner. För att nå de uppställda målen ska Nordkalottrådet i första hand 

-Skapa nätverk och strategiska allianser över riksgränser på Nordkalotten.

-Främja en hållbar närings-, arbetsmarknads-, och samhällsutveckling i regionen,

-Aktivt påverka avskaffande av gränshinder genom att utveckla verksamheten vid Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge 

-Fungera som initiativtagare, katalysator och koordinator för utvecklings- och samverkansprocesser,  

-Koncentrera ekonomiska insatser på valda insatsområden och samordna aktiviteter med de regionala utvecklingsprogrammen, 

-Söka samarbete och erfarenhetsutbyte med andra nordiska och europeiska regioner. 

 

 Du kan ansöka om stöd med följande blankett 

Prioriteringar 2023

  • Stärka det nordiska samarbetet i norr på olika samhällsområden
  • Utveckla vidare Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge som én helhetlig organisation
  • Undersöka vidare förutsättningar för regionernas samarbete inom mineralsektorn på Nordkalotten, bidra till att det utvecklas gröna transportkorridorer i området
  • Möjliggöra mötesplatser för ungdomar på Nordkalotten, inkludera ungdomen i samhällsutvecklingen på Nordkalotten
  • Öka Nordkalottens anpassningsförmåga, kompetens och kapasitet för att hantera klimatändringen och energiomställningen
  • Sätta tydligt fokus på Nordkalotten som en attraktiv boende- och arbetsregion; kartlägga hur regionerna arbetar med lokal attraktionskraft
  • Skaffa Nordkalottsamarbetet en starkare ekonomi så att det kan igen bli en drivkraft i utvecklingen på Nordkalotten