Nordkalottens unika miljö är sårbar. För att bevara naturens mångfald och försäkra sig om en hållbar näringslivsutveckling i regionen, måste verksamheten ske ansvarigt och försiktigt. Nordkalottens Miljöråd söker bästa och miljömässigt mest förmånliga förhållningssätt när utvinningen av naturresurser ökar och klimatförändringen påverkar Nordkalottregionen.

Nordkalottens miljöråd är en expertgrupp som är verksam under Nordkalottrådet och samordnar miljösamarbetet på Nordkalotten. 

Långsiktig verksamhetsstrategi 

Miljörådet har fastställd en verksamhetsstrategi för sin verksamhet. Det innehåller två teman som styr det praktiska arbetet:

  • Harmonisering och förhandling i miljöfrågor som påverkar hela Nordkalottområdet. Det omfattar till exempel gruvverksamhet, vindkraft, utbyggandet av ny infrastruktur, turism, traditionella näringar, översvämningar, fiskefrågor och naturvård.
  • Bevarandet av biodiversitet och ekosystemtjänster. Här ingår sådana frågor som storleken på rovdjursstammar och skador som de orsakar för andra näringar. Naturturismens miljöpåverkan, försäkring av attraktiva, hälsosamma livsmiljöer och ekosystemtjänster av hög kvalitet, när samhällen blir allt tätare bebyggda och befolkade.

Medlemmar:

  • Lapplands ELY-center, ansvarsområde miljö och naturresurser
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län, miljöavdelning
  • Fylkesmannen i Nordland, miljöavdelingen
  • Fylkesmannen i Troms og Finnmark, miljöavdelingen

Praktiskt arbete

Nordkalottens miljöråd sammanträder minst två gånger om året. Samarbete bedrivs i form av arbetsgrupper, projekt, seminarier, rapporter eller något annat sätt.

Miljörådet är ett centralt forum för myndigheternas kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Rådet lyfter varje år strategiskt viktiga frågor till gemensamma projekt och söker medel från Nordkalottrådet till det. Man tar även hänsyn till prioriteringar i det nordiska miljösamarbetet och försöker bidra till att införa det i regionen.

Miljörådet använder även andra finansieringar i samarbetet, till exempel Nordiska eller Europeiska samarbetsprogram. Nordkalottsamarbetet lägger en god grund för utveckling av starka partnerskap och internationellt intressanta samarbetsprojektidéer, som även är viktiga i europeiska och arktiska sammanhang.