Nyheter 17.01.2023 Kent Lidman
-Förlägg en del av universitetssamarbetet inom ”Arctic Five” på gränsen i Tornedalen, förslagsvis i Torneå. Det föreslog Tuula Ajanki, Tornedalsrådets verkställande direktör vid Nordenkonferensen i Haparanda.

– Ett jättebra förslag. Det ska jag ta med mig vidare, svarade omedelbart Dag Avango, biträdande direktör i ”Arctic Five”, professor i historia vid Luleå tekniska universitet samt föreståndare för Arktiscentret i Luleå.

Bild: LTU

Dag Avango, berättade om universitetssamarbetet i norra Norden, kallat ”Arctic Five”. Det gäller Arktiska universitetet i Tromsö, Lapplands universitet i Rovaniemi, Luleå tekniska universitet, Uleåborg Universitet och Umeå universitet. Där finns 90 000 studenter, 10 000 forskare och lektorer samt en infrastruktur för forskning

-Det är fem universitet i den arktiska regionen som genomgår stora förändringar, sade Dag Avango.

Gruvor och prospektering

Universiteten ligger alla i växande ekonomier.

-Det finns ett ökat intresse för mineralutvinning globalt sedan tidigt 2000-tal. Vi har fokus på nordområdet med ökad efterfrågan och grön ekonomi. Det finns en ökad prospektering och ökad produktion i befintliga gruvor och nya gruvprojekt, sade Dag Avango.

Gröna satsningar

Då det gäller grön ekonomi planeras många satsningar i nordområdena.

-Vi har batterifabriken Northvolt, järnsvamp och grönt stål, utvinning av sällsynta jordartsmetaller och råvaror för gödningsämnen från gruvavfall och en ökad efterfrågan på förnyelsebar el. Allt detta gäller såväl Sverige som Finland och Norge, sade Dag Avango.

Vinster och utmaningar

Det finns både vinster och stora utmaningar.

-Det är klimatvinster, arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Utmaningarna är spänningar kring markanvändningen, konflikter mellan olika hållbarhetsmål och svårigheter att locka folk till arbete och bosättning i norr, sade Dag Avango.

Forskningsstöd

De fem universiteten samarbetar över gränserna, från början i tematiska samarbetsgrupper.

-Det var inom utbildning, hälsa, gruva, regional utveckling och urfolksfrågor.

Från 2022 har man fördjupat samarbetet inom vad de kallar ”Chairs” och ”Fellows”.

”Chairs” handlar om att stimulera ett intensivare samarbete genom att bygga på initiativ från forskarna. Det är etablerade forskare som vill bygga nya forskningssatsningar baserat på existerande nätverk.

-Arctic Five erbjuder finansiellt stöd i 2–3 år och assistans i ansökningsprocessen. Vi finansierar 20 procent av en tjänst och en årlig resebudget på 10 00 euro. Chairs domineras av samhällsfrågor och kultur, säger Dag Avango.

Forskningsetablering

Då det gäller ”Fellows” handlar det om stöd till en tidig forskningskarriär för att etablera sig inom olika områden i den arktiska forskningen.

-Här erbjuder vi resor för att bygga samarbeten. Möjligheter att presentera sig och delta i internationella konferenser som gäller Arktis. Denna satsning startar i juni 2023, berättar Dag Avango.

Utmaningar

Vad finns det då för utmaningar för det gränsöverskridande forskningssamarbetet?

-Det kan handla om svårigheter att etablera ett utbildningssamarbete på grund av olika regelverk mellan de nordiska länderna, olika indelning och tidsplanering. Det finns existerande men fortfarande begränsade möjligheter att söka forskningspengar för samarbete över nationsgränserna. En utmaning är också att infrastrukturen i länderna går i en syd-nordlig riktning och det blir längre resor som är dyrare och påverkar klimatet mer, säger Dag Avango och avslutar

-Det finns ett stort intresse för arktisk forskning i hela Europa.

Kent Lidman