Nyheter 30.05.2024 Kent Lidman
-Den långsiktiga finansieringen av gränstjänstens verksamhet är ett stort bekymmer. Jag är besviken över att jag hinner gå i pension innan finansieringen är klar. Det sade Paula Mikkola, generalsekreterare vid Nordkalottrådet när hon medverkade vid Gränstjänsten Sverige-Finland-Norges första operativa styrgruppsmöte för 2024

Paula Mikkola berättade om Gränstjänstens verksamhet under 2023. En av punkterna var förutsättningarna för Gränstjänstens verksamhet.  

Fri rörlighet

Syftet med Gränstjänsten är att underlätta för privatpersoners och företagens rörlighet och verksamhet över gränsen. Gränstjänsten ska bland annat bidra till att gränshindren undanröjs och rapportera in de gränshinder som har blivit identifierade till Nordiska ministerrådets sekretariat. Gränstjänsten ska sprida information om gällande regelverk .

Nordkalottrådet huvudman

Nordkalottrådet är huvudman för Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge och ansvarar för verksamhetens utveckling tillsammans med kontorens personal och Gränstjänstens styrgrupp. Nordkalottrådets målsättning är att försäkra en långsiktigare finansiering för verksamheten från nationell och regional nivå. 

Besviken på Finland

Paula Mikkola är särskild besviken för den finska inställningen till Gränstjänstens verksamhet.

-Då vi söker hjälp med finansieringen från Finland får vi svaret att det är en nordisk och inte nationell verksamhet. Det håller jag inte med om. I Sverige har man en helt annan inställning, säger hon.

Mer nordiska pengar

Paula Mikkola får stöd av Sandra Forsén, Nordiska ministerrådets representant i Gränstjänstens styrgrupp.

-Vi har också svårt att nå fram till Finland i denna fråga. Men vi beabetar länderna både på nordisk och nationell nivå. Förhoppningsvis kommer det mer pengar från nordiskt håll under 2025, sade hon.

-Finansieringen är  en viktig fråga och Gränstjänsten bör ha en fast finansiering liksom Gränstjänsten Sverige-Norge i Morokulien, sade Maria Figenschau, Storfjords kommun

Interregprojekt

Under 2023 har Gränstjänsten genomfört aktiviteter för att försäkra sig om en framtida långsiktig finansiering. En av de viktigaste är förberedandet av ansökan om ett Interreg Aurora projekt där Gränstjänstens framtida organisation och finansiering ska diskuteras.

Ministerbesök

Andra genomförda aktiviteter under 2023 var att medverka i sammankomster där behovet av tilläggsfinansiering diskuteras och  motiveras för beslutsfattare, till exempel ministerbesöken.

Upprätthålla goda kontakter till ansvarsdepartementen, ambassader, relevanta myndigheter, och Gränshinderrådets medlemmar i respektive land. Medverka i Nordkalottrådets vår- och höstmöten, informera rådets medlemmar om verksamheten och behandlingen av regionaktuella gränshinderfrågor.

Nya hemsidor

Paula Mikkola framhöll att Gränstjänsten haft många aktiviteter av olika slag under 2023.

-Verksamheten behövs och är nödvändig för att vi ska behålla den service vi har och utveckla verksamheten. En fråga vi arbetat mycket med under de senaste åren är att utveckla hemsidorna och sociala medier för att vi ska nå ut bättre. Vi hoppas vara klara med det fram till midsommar, säger hon.

Näringslivet

Gränstjänsten har också arbetat mycket med kontakter med näringslivet.

-De har ett stort behov av vår verksamhet och vi har varit i kontakt med många näringslivsorganisationer, både företag och inom kommuner och regioner, säger Paula Mikkola.

Aktiviteter 2023

Bland övriga aktiviteter som Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge deltagit i under 2023 finns följande

+Det årliga gränsrådsmötet «Tillsammans för vår livskraftiga Nord» i Kiruna d. 13-14 september 2023. Antalet deltagare 71 (32 svenska, 23 finska och 16 norska deltagare). 

+Förmedlat information om gränshinderarbetets resultat till allmänheten; distribuerat  Gränshinderrådets rapporter, ställt upp för gästföreläsningar i arrangemang som intressegruppens medlemmar organiserat.

+Medverkat Suomi-Arena 2023 i Björneborg (finska motsvarigheten till Almedalen) tillsammans med Tornedalsrådet, Fjäll Lapplands utveckling och Nordkalottrådet.

+Medverkat tillsammans med andra nordiska informationstjänster i Nordiska rådets sessionsvecka i Oslo, Norge.

+Möten för Finlands nordiska gränshindernätverk (digitala och i Helsingfors)

Samarbetsmöten

+Samarbetsmötet med Gränstjänstens kontaktmyndigheterna i Kiruna d. 12 sept. 2023 för att följa upp hur myndighetsbesluten påverkar gränsöverskridande arbetspendling (medverkande från skatteverken och EURES) och anställdas sociala förmåner i hemlandet och i arbetslandet

+Aktuella tematiska informationstillfällen; skattedeklarationsinfo, info om distansarbete och beskattning, pensionsinfo Sverige-Finland. 

+Medverkat i nationella, regionala och EURES rekryteringsmässor (5 st. både fysiska och digitala)

+Medverkat vid olika näringslivsevenemang och -besök som behandlat gränsöverskridande mobilitet eller Nordkalottens gemensamma arbetsmarknad (Lapplands nätverk för företagsrådgivare, regionala företagarorganisationer och bedriftsnätverk, Team Finland, Åland Living)

+Erbjudit pop-up service under 8 st besöken i Nordkalottens kommuner. Kunderna har bokat tider på förhand för möten med Gränstjänstens representanter och andra medverkande eller dykt upp på plats spontant.

+Träffat och diskuterat Gränsjänsten vidare verksamhet med Sveriges ambassad i Finland, med ansvars- och nordiska samarbetsministrar i Finland och i Norge för att erhålla nationell delfinansiering för gränshindersarbetet mellan Sverige, Finland och Norge.

Kent Lidman