2019, Nyheter 28.04.2019 Paula Mikkola
-Vi är eniga om att göra arbetet mer politiskt relevant genom att bland annat tänka över strukturer och fokusområden. Vi ska välja ut några kärnområden som är strategiskt viktiga för vårt geografiska område och det nordiska samarbetet. Det sade Glenn Berggård, när han presenterade region Norrbottens prioriteringar och verksamhetsplan för ordförandeskapet i Nordkalottrådet 2019-2020.

 

Region Norrbotten ska arbeta för att tydliggöra Nordkalottrådets förhållande till andra organisationer som har liknande intressen och geografiska områden.

-Det är viktigt att Nordkalottsamarbetet synliggörs mer, heter det i verksamhetsplanen.

Region Norrbottens verksamhetsplan bygger på dom prioriteringar som finns i Nordkalottrådets långsiktiga handlingsplan. Ett av dom är regionalpolitik.

 Ta bort gränshinder

 Nordkalottrådet har valt att aktivera sig i Nordiska ministerrådets temagrupp ”Hållbar landsbygdsutveckling”.

-Vi kommer att ge inspel och arbeta i den temagruppen. Vi ska arbeta för att tydliggöra Nordkalottrådets roll som regional samarbetspartner till Nordiska ministerrådet och Nordregio. Vi kommer att arbeta för att öka kunskapen om hur viktigt det är med att få bort gränshinder på Nordkalotten och intensifiera det politiska arbetet för att lösa gränshinder inom hälso-, och sjukvården, sade Glenn Berggård.

 Arctic five

 Region Norrbotten kommer att arbeta för ett ökat universitetssamarbete kallat ”The Arctic Five” mellan Luleå tekniska universitet, the Arctic University of Norway i Tromsö, Lapplands universitet i Rovaniemi, samt Uleåborgs och Umeås universitet.

-Vi ska också arbeta med att samorda aktörer för att utveckla nya sätt att leverera offentliga tjänster i glesbygden. Det kan vara samhandling över gränserna, digitala e-tjänster och social innovation, sade Glenn Berggård.

 Långsiktig finansiering av Gränstjänsten

 Då det gäller det prioriterade området gränsens möjligheter, är det viktigt att försäkra sig om en permanent och tillräcklig finansiering av Nordkalottens Gränstjänst så att man kan planera verksamheten långsiktigt och behålla och ta tillvara den kompetens som byggts upp.

-Detta förutsätter att Nordkalottrådets medlemmar engagerar sig mer i lobby-, och påverkansarbete för att öka finansieringen från respektive länder. Nordkalottrådet ska lyfta fram sådana gränshindersfrågor som är gemensamma för hela Nordkalotten, men inte prioriterade av det nordiska gränshinderrådet, till dom nationella politiska agendorna, sade Glenn Berggård.

 Kompetensförsörjningen

 Då det gäller demografiska utmaningar och kompetensförsörjningen ska Nordkalottrådet söka samarbete med andra regionala aktörer för att leverera offentliga tjänster. Rådet ska också arbeta för en fungerade gemensam arbetsmarknad på Nordkalotten och öka den gränsöverskridande rörligheten, samt uppmuntra till ett ökat samarbete mellan utbildningssamordnarna på Nordkalotten.

-Det är viktigt att försäkra sig om att utbildningarna motsvarar regionernas arbetskraft på längre sikt, sade Glenn Berggård.

 Nordkalottrådet ska utveckla samarbetet om inflyttning och integrationsfrågor. Dom nyanlända ska se som en resurs för den framtida kompetensförsörjningen.

-I detta sammanhang är det viktigt att satsa på att förbättra regionens attraktivitet bland olika grupper, till exempel kvinnor och unga, sade Glenn Berggård.

 Biologisk mångfald

 Inom miljöområdet handlar det bland annat om att garantera den biologiska mångfalden. Nordkalottens miljöråd ska arbeta för en harmonisering och förhandling mellan länderna om miljöfrågor som påverkar hela Nordkalottområdet.

 Då det gäller erfarenhetsutbyte och regional identitet vill Region Norrbotten satsa på att öka folk-till-folk samarbetet.

-Det handlar ofta om stöd till mindre projekt som genomförs av ungdomar eller har barn och ungdomar som målgrupp.

 Uppdaterad hemsida

 Region Norrbotten framhåller att det är viktigt att Nordkalottrådets verksamhet och synliggörs på ett tydligare sätt. Kommunikationsplanen ska uppdateras årligen.

 Nordkalottrådet ska försäkra att det finns tillräckliga resurser för att hålla webben aktuell och uppdaterad, samt att den ska vara pålitlig och lätt att hitta. Nyheterna på hemsidan ska rapportera om rådets beslut, Gränstjänstens verksamhet och Nordkalottprojektens resultat. Rådets facebook-konto sida ska berätta om aktuella evenemang och händelser på Nordkalotten och i övriga Norden.

 Välkomnar Norrbotten

 Mika Riipi från Lapplands förbund tycker att Region Norrbotten tagit upp rätt saker för Nordkalottrådet att arbeta med.

-Jag vill tacka Finnmark för det arbete man gjort under förra perioden och önskar Norrbotten välkommen som ordföranderegion. Det är viktigt att knyta ihop strukturerna i det regionala arbetet. Jag tycker det är viktig att ta upp kompetensbehovet och satsningen på ”Arctic five”, sade Mika Riipi.

 Fylken slås ihop

 -Dom prioriteringar som Norrbotten gjort passar som hand i handske med dom prioriteringar vi gjorde under förra perioden. Finnmark kommer nu att gå ihop med Troms fylke och det blir därmed min nya region, sade Remi Strand, avgående ordförande i Nordkalottrådet.

-Det är bra med en satsning på ”Arctic five”. Även om inte Nordlands universitet ingår i det, så vill vi öka samarbetet mellan Nordland och Arctic five, sade Ingelin Noresjö, Nordlands fylkeskommun.

Räddningssamarbete

 Hon undrade också vilket räddningssamarbete som finns på Nordkalotten.

-Vad händer om det till exempel blir ett fartygshaveri utanför våra kuster. Nordland har bra räddningsresurser, men vilken helikopterkapacitet har vi och hur ska vi samarbeta, sade Ingelin Noresjö

-Barents rescue är en räddningsövning som berör Nordkalotten. Den arrangeras vartannat år och tar upp frågan om hur man ska dela på beredskapen, sade Glenn Berggård.