Nyheter 19.04.2023 Kent Lidman
-Rysslands invasion av Ukraina har väsentligt ändrat den geopolitiska situationen på Nordkalotten. Barentssamarbetet har i praktiken lagts på is. De nordiska regioner som deltog i Barents-samarbetet är intresserade av att fortsätta samarbetet på nordisk nivå men vad blir Nordkalottrådets roll i den nya strukturen?  Det är en av de frågor som Nordkalottrådet arbetat med under verksamhetsåret 2022. Rådets verksamhetsberättelse fastställdes vid vårmötet i Bryssel. 

För att gå vidare i den frågan arrangerades ett möte i Rovaniemi under hösten för de politiker och tjänstemän som deltagit i Barents-, och Nordkalottsamarbetet. Arbetet med den frågan togs upp också vid rådsmötet i Bodö senare under hösten kommer nu att fortsätta på tjänstemannanivå. 

Vägkarta för infrastruktur 

Nordkalottrådets arbete under 2022 har styrts av de prioriteringar som Lappland haft för sitt ordförandeskap 2021–2022. Vi har i tidigare artiklar berättat om dessa prioriteringar. 

Då det gäller temaområde ”Regionalpolitik” har Nordkalottrådet under 2022 även stött framtagandet av en vägkarta för infrastrukturen och logistikutvecklingen på Nordkalotten samt en ekonomisk plan för att genomföra det. Projektet ska vara klart till sommaren 2023.

Nordkalottrådet har medverkat i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska temagrupp för grön och inkluderande landsbygdsutveckling. Temagruppen har haft tre möten under året. Nordiska forskningsinstitutet Nordregio leder gruppens arbete och publicerar aktuella rapporter och utredningar om resultaten. Du hittar mer information om temagruppen på engelska i följande adress https://nordregioprojects.org/rural/#/home#/home

Gränstjänsten byter namn 

Inom temaområde ”Gränsens möjligheter” har Nordkalottens Gränstjänst under 2022 bytt namn till Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge. Nordkalottrådet fortsätter arbetet för att skaffa mer extern finansiering till Gränstjänsten för att kunna trygga verksamheten mer långsiktigt och se till att den kompetens som byggts upp blir kvar. 

Gränstjänsten har under 2022 tagit emot besök av många ministrar och höga tjänstemän från de tre Nordkalottänderna. Kontoren har under året gett svar på 2500 förfrågningar och arrangerat eller medverkat i över 60 olika evenemang. Antalet besökare på hemsidan har varit närmare 63 000. Gränstjänsten har också lyft fram gränshinderarbetet i olika tidningar samt i SVT och NRK. 

Arrangemanget Nordkalottens framtidsform i Tromsö i september lockade 120 deltagare. Det markerade 10-årsjubileum av gränstjänstverksamheten i Storfjord.

Arbeta tillsammans 

Då det gäller temaområde den ”Demografiska utmaningen och kompetensförsörjningen” har Nordkalottrådet under 2022 slutfört Interreg Nord projektet ”Arbeta tillsammans”. I projektet har man trots pandemin genomfört ett antal studiebesök och samarbetsresor. Nordkalottrådet har tagit fram en rapport om mentala gränshinder som ett arbetspaket i projektet.

För att främja kompetensförsörjning har rådet också beviljat stöd till Mathantverkarnas SM-tävling i Rovaniemi. Det är en tävling under 2023 med arktisk mat som är öppen för deltagare från de tre Nordkalottländerna. 

Hållbar utveckling 

Då det gäller temaområde ”Hållbar utveckling” konstaterar Nordkalottrådet att Nordkalottens regioner lever mitt i en energiomvandling där det gäller att få stopp på eller fördröja klimatförändringen och bekämpa den globala uppvärmningen. Vi måste börja producera energi på ett klimatsmartare sätt och lära oss att konsumera mindre. Nordkalottens miljöråd tagit fram en verksamhetsstrategi för detta som följer hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. 

Nordkalottens miljöråd har fått stöd ett nätverksmöte om rovviltsfrågor och forskning på Nordkalotten. Nordkalottrådet har också beviljat stöd för ett möte mellan Nordkalottens vattenmyndigheter.

Nordkalottrådet har gett stöd till Föreningen Nordens Interregprojekt Folkverkstan som syftade till att uppmuntra människor att reparera och återvinna saker istället för att slänga dem. Projektet har skapat en generell modell som formulerar tankesätt, färdplan och strategi för kommunernas arbete med reparationsfrågan. Praktiska reparationsarrangemang och teoretisk utbildning är integrerade delar av helhetskonceptet. Guiden ”Från snack till verkstad” är i digital format, en lättillgänglig handbok som i text och via grafisk design berättar om hur en kommun kan skapa mötesplatser och arrangemang för reparationer och hållbar konsumtion. Projektet avslutades i september 2022. Länk till guiden https://norden.se/projekt-folkverkstan/

Folk-till-folk samarbete 

Inom temaområdet ”Erfarenhetsutbyte och regional identitet” prioriterar Nordkalottrådet gränsöverskridande folk-till folk-samarbete.

Under 2022 har rådet beviljat stod till projektet ICE-innovative, cool experiences som ska främja innovationer och kompetens för unga innovatörer. Projektet leds av norska Barentssekretariatet i Kirkenes. 

Nordkalottrådet har också stött Nordkalottkonferensen 2022 i Boden som diskuterade hurudant det ska vara att leva och bo i ett hållbart Norden i framtiden. Enligt arrangören skapar ett mellanfolkligt utbyte i Norden bättre förutsättningar genom att det ökar tillit och samhörighet samt utvecklar relationer mellan människor över landsgränserna. Det stärker kulturell och språklig förståelse och kännedom om varandra. Det utvecklar våra förmågor att samarbeta och lösa gemensamma utmaningar. Konferensen lockade ca 80 deltagare.

Nordkalottrådet har också beviljat stöd till teaterprojektet Pohjonen-Davvi-Norr. Det var en gemensam, Nordkalottisk scenkonstproduktion som gav uttryck till den starka historiska kopplingen mellan tornedalingar, samer, finländare och kväner som levt sida vid sida med varandra under lång tid i samförstånd. Föreställningen gjorde turné över hela Nordkalotten under hösten 2022 och fick närmare 500 åskådare. 

Nordkalottrådet har även gett stöd till Kvinnoföretagarnas nätverk som ska stärka kontakterna mellan kvinnoföretagare i Enare Kommun i Finland och norra Norge.

  Kent Lidman