Nyheter 10.02.2022 Paula Mikkola
Nordkalottrådet är en av dom gränskommittéer som Nordiska ministerrådet ger ekonomiskt stöd till. Flera av dom deltog och presenterade sig vid Gränsregionalt Forum i Uleåborg.

Här en kort sammanfattning om dom olika gränskommittéerna:

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet grundades redan 1967 och är en av dom äldsta gränskommittéerna. Rådets verksamhetsområde omfattar Nordkalotten, dvs Nordland, Troms och Finnmark fylken i Norge, Lappland i Finland och Norrbottens län i Sverige. Här bor över 909 000 personer, det talas 4 språk och det finns 6 universitet i området.

I Nordkalottrådet sitter representanter från de regionalpolitiskt ansvariga myndigheterna och näringslivet. Rådet har huvudansvaret för Nordkalottens Gränstjänst med kontor i Haparanda/Torneå och i Skibotn. Även Nordkalottens miljöråd, som är en expertgrupp för miljö-, och naturvårdsfrågor, finns under Nordkalottrådet.

Bland rådets prioriterade frågor finns en genomförbarhetsanalys för en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten, ett gemensamt gränslöst arbetsmarknadsområde, samt söka lösningar till demografiska utmaningen och tjänsteförsörjningen med digitala verktyg. Rådet vill att få fler att flytta till norr, att öka Nordkalottens attraktivitet samt att prioritera ungdomars möjligheter att påverka regionens framtida utveckling.

Tornedalsrådet

Tornedalsrådet bildades 1987 och är en samarbets-, och intresseorganisation för Tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge, vilka gränsar till Torne älv. Rådet har fjorton medlemskommuner i tre läder.

Visionen är att Tornedalen ska vara Europas mes integrerade gränszon. Innevånarna i området ska kunna leva, studera, arbeta och driva företag på ett gränsöverskridande sätt som om gränsen inte fanns.

Bland Tornedalsrådets prioriterade frågor finns att utveckla infrastrukturen, främja samarbete mellan företag, besöksnäring och kultur, att stärka kulturen och att främja utbildningssamarbetet och därmed ge ökad livskraft för Tornedalen.

Bottenviksbågen (Bothnian Arc)

Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken. Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen. De största medverkande städerna i området är Uleåborg och Luleå.

Bottenviksbågen ska fungera som länk och mötesplats mellan dessa områden, såväl kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt. Bland dom frågor man jobbar med är hållbar gränsöverskridande logistik, utvecklandet av en lokal nordlig marin turism och att återuppbygga det gränsöverskridande samarbetet efter coronapandemin.

Kvarkenrådet ETGS

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Samarbetet grundades 1972. Det är kommuner, regionförbund och landskapsförbund över hela regionen som ingår i medlemmarna.  Kvarkenrådet tog 1.1.2021 steget till att vara det första nordiska EGTS som kan beskrivas som en gruppering inom EU som ska främja samarbete över nationsgränserna. Som EGTS är Kvarkenrådet ett tyngre organ för att gemensamt driva regionalt viktiga frågor på nationell och EU-nivå. I tillägg underlättat det förverkligandet och förvaltningen av gränsöverskridande projekt. 

Kvarkenrådet har i tio år arbetat för bl.a. att få till stånd världens mest miljövänliga färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa. Fartyget Aurora Bothnia gick sin jungfrutur i somras (se tidigare artiklar på denna sida). Nu arbetar man också med ett få tillstånds en el-flyglinje över Kvarken.

Mittnordenkommittén

Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den finska Österbotten i öst till Atlanten i väst.

Mittnordenkommittén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt, förbättra de öst-västliga kommunikationerna, främja utveckling av miljöteknik och förnyelsebar energi samt främja kultur och upplevelsenäringarna i Mittnorden. Organisationen har planer om att ansluta sig till Kvarken EGTS.  

MittSkandia

MittSkandia arbetar för att främja gränsregionalt samarbete mellan Helgeland i Norge och Västerbotten i Sverige. Det är 10 kommuner, 2 regionråd och Nordland fylkeskommune som är medlemmar från Norge, 7 kommuner och Region Västerbotten från Sverige samt 3 regionala näringslivsorganisationer. MittSkandia har kontor i båda länderna.

Gränsregionala utvecklingsprojekt är den större delen av organisationens arbete. MittSkandias huvudprioriteringar är gemensam kommunikationsutveckling och kommittén deltar i Kvarkenrådets projekt om el-flyg; gemensam kompetensutveckling och gränsregionalt näringssamarbete speciellt inom besöksnäringen.

Nordiska skärgårdssamarbetet

Nordiska Skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Östergötlands län, landskapen Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen samt Åland.

Verksamheten går ut på att befrämja och förverkliga gränsöverskridande idéer, projekt, finansiering och utveckling. Skärgårdssamarbetet har medverkat till nya nätverk och projektplanering inom skärgårdens Interreg-sammanhang.

Verksamheten fokuseras på fyra områden: Miljö, Bo & leva, Näringsliv och Infrastruktur. Organisationen anordnar projekt som delas in i dessa verksamhetsområden och förverkligas i samarbete med många andra aktörer.

Grensekomiteen ARKO (Arvika-Kongsvinger)

ARKO är en gränssamarbetsregion som har funnits sedan 1967 – en av de äldsta organisationerna för samarbete över den norsk-svenska gränsen. Området har närmare 110 000 innevånare, omfattar 10 kommuner i delar av Värmland och Innlandets fylke. Det är ganska olika kommuner och man tar upp många samarbetsfrågor över den svensk-norska gränsen bland annat avfallshanteringen.

ARKO samarbetet satsar på hållbar utveckling, kompetenshävning i näringslivet, turismutveckling över gränsen samt grön industriutveckling.

Grensekomitéen Innlandet-Dalarna

Innlandet-Dalarna (tidigare Hedmark-Dalarna) Grensekomitéen är ett gränsöverskridande samarbetsorgan för regionala myndigheter/utvecklingsaktörer och kommuner i Innlandet fylke i Norge och Region Dalarna i Sverige.

Organisationen bedriver ett nära samarbete med medlemmarna inom prioriterade områden för att främja regional utveckling och tillväxt i regionen. Innlandet-Dalarna satsar på att öppna gränserna för privatpersoner och näringsliv, att skapa levande samhällen över gränserna, att främja grön och social omställning inom närings- och arbetsliv samt samverka för en ökad samhällssäkerhet.

Grensekomiteen Värmland-Østfold

Grensekomiteen Värmland-Østfold arbetar för att stärka och förenkla samarbetet mellan 11 kommuner och regionerna i Värmland i Sverige och Østfold i Norge. Kommittén vill utveckla samarbetet i regionen genom att involvera svenska och norska nationella, regionala och lokala myndigheter. Verksamheten har fokus på gränsöverskridande transportlösningar (en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm) men även annan utveckling som främjar näringslivs- och speciellt turismutveckling i om rådet (cykelleder, sammanhängande kanalsystem). Grensekomiteens uppgift är att visa vägen och informera om gränsöverskridande möjligheter.

Svinesundskommittén

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan 7 svenska och 7 norska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen, vars syfte är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet.

Kommittéarbetet har fokus på blå och grön tillväxt, turism, kollektivtrafik, samt gränsmöjligheter och -hinder. Det handlar om att ta vara på den innovativa gränsregionala miljön och bygga ännu starkare samarbeten mellan företag, akademi och andra offentliga aktörer.

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen (tidigare Öresundskommittén) arbetar med att bryta ner gränser mellan kommuner, regioner och länder. Kommittén är en politisk samarbetsplatsform för 4 regioner och 85 kommuner i Östdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och verksamhet, för att skapa fler jobb, samt på att undanröja gränshinder som utgör barriärer för tillväxt i regionen.

Greater Copenhagen fokuserar insatserna inom fem temaområden med avgörande betydelse för framtidens tillväxt och välfärd. De är grön omställning, arbetsmarknad, infrastruktur, digitalisering och life science.

Kent Lidman