Nyheter 19.01.2023 Kent Lidman
-Syftet med överenskommelsen att nyttja gränsälvarna på ett sätt som främjar gränsregionens intresse och samarbete samt förebygga översvämnings-, och miljöolyckor. Överenskommelsen ska även medverka till att samordna de program, planer och åtgärder som behövs för att uppnå de mål som bestämts för vattnets kvalité och hållbara utnyttjande. Det berättade Simja Lempinen, t f sekreterare i den finsk-svenska Gränsälvskommissionen när han medverkade vid Nordenkonferensen i Haparanda

Den första gränsvattenöverenskommelsen mellan Sverige och Finland om Torneälven undertecknades 1971. Sedan har de båda ländernas riksdagar godkänt två gränsvattenkonventioner 1992 och 1997.

-Den senaste gränsöverenskommelsen trädde i kraft 2010 och ersatte överenskommelsen från 1971, säger Simja Lempinen.

Ny kommission 2010

2010 års överenskommelse innebär en del ändringar i miljö- och vattentillståndspraxis samt fiskeärenden från tidigare överenskommelser. Det är bland annat att tillståndsprocesserna och fiskeärenden sköts av nationella myndigheter. Tidigare var det Gränsälvskommissdonen som skötte det. Den nya överenskommelsen innebär också en ny fiskestadga och en ny Gränsälvskommission.

Fria älvar

Torneälvens vattendistrikt omfattar en yta på över 40 000 kvadratkilometer. 60 procent ligger i Sverige och 40 procent i Finland. Det är fria älvar utan kraftverk, förutom några mindre anläggningar i sidoälvar. Medelflödet är 380 kubik i sekunden och det finns en bifurkation i Tärendö, Pajala. Området klassas som Natura2000 och det talas två officiella språk, svenska och finska, samt minoritetsspråken meänkieli och nordsamiska.

Sex ledamöter

Gränsälvskommissionen har 6 ledamöter.

-Det är tre från vartdera landet med personliga suppleanter. Ordförandeskapet växlar kalenderårsvis mellan länderna. Utöver ledamöterna finns högst tre sakkunniga från vartdera landet samt kommissionen kan anlita andra sakkunniga, berättar Simja Lempinen.

Finansieringen delas 50 procent var mellan Sverige och Finland.

Påverkan på vattenmiljön

Kommissionen är remissinstans och ska bedöma vilken påverkan olika aktiviteter har på vattenmiljön och på fiskebeståndet i området.

-Vi ska också bedöma påverkan på landskapet och på kulturmiljön, säger Simja Lempinen.

Under den senaste tiden har Gränsälvskommissionen bland annat yttrat sig om gruvtillstånd, vindkraftsparker och vattenförvaltning, samt om Östersjöns fiskekvoter och förändringar av Torneälvens fiskestadga och fiskelagstiftning.

Kent Lidman