2020, Nyheter 03.12.2020 Paula Mikkola
Grön, hållbar utveckling på Nordkalotten. Det är genomgående i Nordkalottrådets nya handlingsprogram för åren 2021-2024. - Vi har gjort om och uppdaterat stora delar av det tidigare handlingsprogrammet för att anpassa oss till kraven i Nordiska ministerrådets nya samarbetsprogram för regional utveckling, sade Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten, när han presenterade programmet vid Nordkalottrådets höstmöte.

I Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbetsprogram finns tre insatsområden: Grön inkluderande landsbygdsutveckling, gröna innovativa och resilienta regioner, samt gröna städer och stadsutveckling. Nordkalottrådet har valt att medverka i temagruppen grön inkluderande landsbygdsutveckling(se tidigare artikel)

Gemensamma utmaningar

Nordkalottrådets handlingsprogram slår fast att området har många gemensamma utmaningar. Det gäller allt från sjunkande innevånarantal i glesbygden där det är främst dom unga kvinnorna som flyttar, långa avstånd, ett strängt klimat, stort behov av ett gränsöverskridande bredbandsnät, en utvecklad hållbar infrastruktur, en arbetsmarknad i obalans med brist på arbetskraft i vissa områden och hög arbetslöshet i andra områden, till att det är långt till maktcentra i respektive land.

Regionalpolitik

Utifrån detta vill Nordkalottrådet satsa inom sex olika områden.

Det första är regionalpolitik. Här ska Nordkalottrådet vara regionernas gemensamma röst i ärenden som är viktiga för den regionala utvecklingen. Rådet ska främja och öka samarbetet i frågor som är viktiga för medlemsregionerna och gränskommunerna och arbeta för ett ökat gränsöverskridande samarbete.

-Nordkalottrådet ska skapa mötesplatser för regionernas parlamentariker där man kan ta upp viktiga regionala frågor som bör lyftas upp på nationella nivåer i alla länder, till exempel infrastruktur och avskaffande av gränshinder, sade Kenneth Sjaunja.

Nordkalottrådet ska också undersöka möjligheterna att ta fram en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten (se separat artikel).

Corona-pandemin

Nordkalottrådet ska undersöka hur regionerna arbetar för att utveckla regional resiliens, som blivit aktuellt under Corona-pandemin.

-Ett fenomen som aktualiserats i samband med pandemin är minskad tillit till grannarna, grannländerna och nationell politik. Pandemin har också gett oss anledning att överväga om det är vettigt, ändamålsenligt och tryggt att bygga upp en gränsöverskridande tjänsteförsörjning, sade Kenneth Sjaunja.

Gränsens möjligheter

En bättre integrerad gränsöverskridande arbetsmarknad och en ökad arbetsrörlighet över gränserna är viktiga målsättningar inom detta område. Nordkalottrådet ansvarar för arbetet vid Nordkalottens gränstjänst. Målet är att utveckla gränstjänsten till att bli en nationell och regional erkänt sakkunnig i gränsrelaterade frågor.

Gränstjänsten ska vara ett kompetens-, och resurscenter för frågor som rör mobilitet över gränserna mellan Sverige, Norge och Finland.

Nordkalottrådet ska också säkerställa mer permanent finansiering så att verksamheten vid Nordkalottens Gränstjänst kan planeras mer långsiktigt och att den uppbyggda kompetensen blir kvar.

-Det förutsätter att medlemmarna i Nordkalottrådet engagerar sig mer i lobby-, och påverkansarbete för att öka finansieringen från respektive länder, sade Kenneth Sjaunja.

Demografi och kompetensförsörjning

Nordkalottrådet ska öka samarbetet med andra regionala aktörer för att utveckla nya sätt att bygga upp offentliga tjänster i glesbygden, som samhandling, digitala e-tjänster och social innovation. Det är viktiga utmaningar inom detta insatsområde.

Nordkalottrådet ska även arbeta för en fungerande gemensam arbetsmarknad på Nordkalotten och öka den gränsöverskridande rörligheten samt uppmuntra till ett ökat samarbete mellan utbildningsanordnare i regionerna. Det är viktigt att se till att utbildningarna motsvarar regionernas arbetskraftsbehov på lång sikt.

Rådet är medaktör i Interreg-projektet ”Arbeta tillsammans” som arbetar under åren 2020-2022 för att bidra till en gemensam arbetsmarknad och en ökad arbetskraftsrörlighet på Nordkalotten.

Nordkalottrådet ska också utveckla gränsöverskridande samarbetsytor för inflyttning och regional attraktivitet.

Hållbar utveckling

Allt arbete som Nordkalottrådet gör siktar mot en hållbar utveckling.  Inom detta område är Nordkalottens miljöråd en organisation för samverkan mellan medlemsregionernas miljö-, och naturvårdsmyndigheter. Miljörådet har ett eget flerårigt handlingsprogram som har teman utifrån bl.a. FN:s Agenda 2030.

-Miljörådets årliga projektverksamhet  ska underlätta och stödja harmoniseringen av miljö-, och naturvårdsåtgärder mellan länderna och bidra till en grön omställning och en ökad koldioxidneutralitet på Nordkalotten. Det ska också förbättra regionens beredskap att möta dom utmaningar som klimatändringen medför, berättade Kenneth Sjaunja.

Miljörådet ska planera insatser för ett dela information, byta erfarenheter och bygga kompetens om klimatförändringar, miljö- och avfallsfrågor som är viktiga för medlemsregionerna och det gränsregionala samarbetet.

Erfarenhetsutbyte och regional identitet

Inom insatsområdet erfarenhetsutbyte, regional identitet och social hållbarhet ska Nordkalottrådet uppmuntra folk-till-folk-samarbetet och främja gemensamma gränsöverskridande projekt där medborgare från olika regioner kommet i kontakt med varandra. Nordkalottrådet ska särskilt uppmuntra projekt med barn och ungdomar som innehåller en gränsöverskridande samverkan.

Nordkalottrådet ska undersöka hur dom kommunala och regionala ungdomsråden fungerar i dom olika länderna på Nordkalotten och vilken roll de har i den lokala demokratin.

-Ungdomar är Nordkalottens framtid. För att skapa framtidstro bland dagens ungdomar och engagera dom mer i samverkan för utvecklingen på Nordkalotten måste vi erbjuda dom påverkansmöjligheter. Kommuner och regioner har etablerat ungdomsråd för att ge ungdomarna en röst. Det är viktigt att ungdomsråden får makt att fatta egna beslut och påverka det allmänna beslutsfattandet. Att ungdomsrådens verksamhet upplevs som viktigt, sade Kenneth Sjaunja.

Kommunikation och information

Nordkalottrådets verksamhet ska synliggöras och spridas på Nordkalotten. Rådets webbsida är en viktig informationskanal.  Där ska det finnas basinformation och löpande information om Nordkalottrådets beslut, Gränstjänstens verksamhet och Nordkalottprojekten.

Det är också viktigt att använda sig av sociala medier regelbundet, speciellt med tanke på den yngre målgruppen.