Nyheter 08.12.2022 Kent Lidman
Batteritillverkning, grönt flyg, en strategi för att öka deltagande av ungdomar, samt den framtida mineralstrategin på Nordkalotten. Det var frågor som Linda Haukland, fylkesråd i Nordland och tillträdande ordförande i Nordkalottrådet, tog upp när hon berättade om det aktuella läget i Nordkalottrådets medlemsregioner vid rådets höstmöte i Bodö.

Det är fyra stora gröna industrisatsningar på gång i Nordland. Det är en batterifabrik i Mo i Rana, en anläggning för grön energi i Mosjöen och nya gröna industrier i Narvik.

-Förhoppningsvis kommer dessa satsningar att skapa flera tusen nya jobb i Nordland. Med en åldrande befolkning är detta möjligheter för en hållbar utveckling av vår region framöver, sade Linda Haukland.

Stärka samarbetet

Hon konstaterade att liknande utvecklingar var på gång även i norra Finland och Sverige.

-Vi behöver stärka vårt samarbete mellan regionerna i norr för att skapa de rätta förutsättningarna för vår nya industri, sade Linda Haukland.

Elflygplan

Hon framhöll även att den öst-västliga infrastrukturen är en utmaning för alla regionerna och pekade ut två projekt som viktiga för transporterna.

-Det är logistiken för det nordiska batteribältet som fokuserar på bristen av transportmöjligheter då det gäller vägar och järnvägar. Det är också FAIR som är ett tvåårigt projekt för att utveckla kommersiell trafik med elflygplan i Kvarken-Nordland-regionerna, sade Linda Haukland.

Hänsynsfull balans

Hon framhöll att det behövs en ökad mineralutvinning för att klara den gröna omställningen. I Norge samarbetar fylket med regeringen för att underlätta för gruvbolagen att starta verksamhet i norra Norge.

-Säkerhets och försörjningsfrågor har börjat ändra attityder för mineralutvinning. Samtidigt måste verksamheterna försäkra en hänsynsfull och hållbar balans då det gäller användande av naturresurserna, och ta hänsyn till den samiska befolkningens intressen, sade Linda Haukland.

Arbetslösheten i Nordland är mycket låg.

-Andelen högutbildade i regionen är också låg och det är en utmaning att hitta kompetent personal till satsningarna. Det är en utmaning för oss alla i norr, sade Linda Haukland.

Grönt elflyg 2040

Då det gäller grönt elflyg är flera satsningar på gång.

-Det statliga flygbolaget Avinors vision är att alla inrikes flygningar i Norge ska vara elektrifierade år 2040. Norra Norge har en ledande roll i det gröna elflyget, sade Linda Haukland.

Bland projekten i norr märks att Lofoten och Norra Norge ska bli ett pilotområde för klimatneutralt flyg, att utveckla norra Norge till en region för tillverkning av klimatneutralt flygbränsle, och att utveckla en infrastruktur för klimatneutrala flygplatser.

Ungdomars inflytande

Linda Haukland framhåller att Nordland har tagit fram en strategisk plan för att öka ungdomars deltagande i samhällsutvecklingen.

-Det är en utmaning som samarbete och att hitta nya lösningar. Huvudmålet är att ungdomarnas erfarenheter är bland de mest viktiga, sade hon.

Linda Haukland poängterar också att det är viktigt med en mineralplan för Nordkalotten och har tagit initiativ för att Nordkalottrådet ska ta fram en sådan plan. (Mer om detta i andra artiklar.)

Stora investeringar i Norrbotten

Även när det gäller norra Sverige och Norrbotten, är det stora planer på gång för gröna investeringar.

-Investeringarna under de kommande 20 åren beräknas till mellan 70–100 miljarder euro, motsvarande 700 och 1000 miljarder svenska kronor. Majoriteten gäller investeringar i grön stålindustri, gruvverksamhet och energiproduktion, sade Susanne Friberg, från Länsstyrelsen i Norrbotten.

Stora utmaningar

Det är stora utmaningar för att klara satsningarna.

-En stor utmaning är att det behövs mycket kompetent personal för att klara arbetet i de nya industrierna. Därför måste vi göra vår region mer attraktiv både för de som redan bor här, och för att locka hit fler människor att bosätta sig här, sade Susanne Friberg.

 

Anders Josefsson från Region Norrbotten berättade att regionen behöver 100 000 nya arbetare. Samtidigt har Norrbotten problem med att många anställda inom offentliga tjänster söker sig numera till privata företag. Han framhöll också betydelsen samarbetet mellan Finland och Sverige för att tillfredsställa ökande efterfrågan av råvaror som den gröna omställningen medför.

Regeringen har tillsatt en speciell kontaktman för satsningarna i norr. Han ska undersöka bland annat hur man kan bygga attraktiva samhällen där människor vill leva och bo.

-Han heter Peter Larsson och kommer att presentera en rapport inom kort, sade Susanne Friberg.

Bostäder

För att klara det behövs bland annat en bra tillgång på bostäder.

-Så gott som alla kommuner i Norrbotten har brist på bostäder. Vi behöver både bygga nytt och utnyttja redan befintliga bostäder mer. Vi behöver också bygga ut infrastrukturen, bra skolor, hälsovård, kultur och mycket annat, sade Susanne Friberg.

Anders Josefsson berättade att den nya svenska regeringen har redan fattat beslut om att satsa på upprustning av befintliga vägar och transportinfrastruktur i stället för att börja bygga nya förbindelser. Han tycker också att den gröna omställningen ska

vara rättvist för alla.

En annan fråga för den gröna omställningen är hur man använder landområdena.

-Vår region kan se glesbefolkad ut. Men nästan alla investeringar påverkar någons intresse. Ett exempel är urbefolkningen, samernas intressen som vi måste ta hänsyn till, sade Susanne Friberg.

Ytterligare utmaning är hur utbyggnaderna påverkar miljön.

-Min reflektion här är att vi måste fortsätta bygga förtroende mellan verksamheter och myndigheter, sade Susanne Friberg.

Arbetar tillsammans

Hon framhöll också att det förändrade världsläget lett fram till en ny organisation för försvaret där Norrbotten nu har ansvaret för att samordna civilförförsvaret i norra Sverige.

-Min slutsats är att vi har många stora möjligheter men också utmaningar. Vi i nordligaste Europa har så mycket gemensamt. Därför är det viktigt att vi även i framtiden arbetar tillsammans, sade Susanne Friberg.

Ungdomsparlament

Troms och Finnmarks fylke har nyligen arrangerat ett ungdomsparlament i Tromsö.

-Vi arrangerade ett ungdomsparlament med 60 deltagare från de lokala ungdomsråden i Troms och Finnmark. Under tre dagar fick ungdomarna lära sig hur beslutsfattandet går till, hur man uppför sig i sådana sammanhang, hur man debatterar och röstar och mycket annat, sade Tarjei Bech Jensen vid Troms och Finnmarks fylkeskommun.

Stöd till norr

Den norska regeringen har nu ökat sina ansträngningar för att göra det mer attraktivt att bo i norra Norge.

-I budgeten för 2023 ökar regeringen de speciella ersättningar som ges till människor som bor i Troms och Finnmark, den så kallade ”tiltaksonen”.  Det gäller bland annat lägre skatt. Stödet till studenterna ökar också där staten avräknar 20 procent per år, upp till 30 000 kronor, av studielånen till studenterna som bor i norr. Regeringen lovar också gratis barnomsorg för alla familjer i norr med barn upp till fem år, säger Tarjei Bech Jensen.

Stärker EU-samarbete

Norra Norge stärker också samarbetet med EU-kontoren i Bryssel.

-Ett närmare samarbete och dialog med EU-kontoren i Bryssel är nu viktigare än någonsin. Det kommer också att arrangeras europeiska dagar i norr i Bodö, Tromsö och Vadsö under december, sade Tarjei Bech Jensen.

Troms-Finnmark har också antagit ett antal politiska överenskommelser som innebär satsningar inom främst vissa områden.

-Vi fokuserar på tre områden, den demografiska utmaningen, den gröna omställningen och att öka kompetensen, sade Tarjei Bech Jensen.

Ny OECD-studie

Det kommer också att bli en ny OECD-studie om hur det är att leva i norr. Det är en uppföljning av en studie som gjordes 2017.

-Förutom att följa upp det som togs upp i den förra studien om kompetens, forskning, innovationer och annat så tar den nya studien också upp hur den gröna omställningen påverkar den demografiska utvecklingen, sade Tarjei Bech Jensen.

Den nya studien görs under två år och kommer att presenteras 2024.

Ny hälsovårdsorganisation

I Finland planerar man genomföra organisationsreform för hälso- och socialvården från och med 2023 och för arbetsförmedlingen 2024.

-Det är ännu inte klart hur de påverkar kommunerna och den privata tjänstesektorn, sade Päivi Ekdahl, Lapplands förbund.

Det är också många planer på gång då det gäller gruvor och mineraler i norra Finland.

-Minerafrågorna är viktiga i Lappland och det finns flera planer på nya gruvor. I tillägg finns det även planer på nya vindkraftsparker. De medför stora utmaningar för markplanering hos oss, säger Päivi Ekdahl.

Turism och Nato

Efter att ha drabbats hårt under coronapandemin satsar nu Lappland mycket på att utveckla turismen. Regional attraktivitet och regionens brand-arbete är teman som förbundet ska satsa på inom de närmaste åren.  

Ukrainakriget har påverkat Lappland mycket.

-Vi har som alla vet en lång landsgräns mot Ryssland. Natosamarbetet är viktigt för oss inte bara från militärt perspektiv utan också när det gäller att bygga regional försörjningskapacitet, sade Päivi Ekdahl.

Ryssland har uteslutits från Barentssamarbetet. Det påverkar EU-programmen, som Kolarctic.

-Vi vill överföra Barents-pengarna till strukturfondsprogrammet och till Interreg Aurora. Det finns också förslag att även då ta med Kainuu och Norra Karelen i Interreg Aurora området på något sätt, berättade hon.

Den demografiska utvecklingen i Lappland med minskad befolkning gör att antalet representanter från Lappland i finska riksdagen minskar.

-Tidigare hade vi sju riksdagsledamöter och nu minskas antalet till sex, sade Päivi Ekdahl.

Kent Lidman