Nyheter 17.06.2024 Kent Lidman
En fast förbindelse över Kvarken finns med i det nya finska regeringsprogrammet. Det förändrade geopolitiska läget och det finska och svenska medlemskapet i Nato har gjort det än mer högaktuellt. Det sade Sarah Väre, Kvarkenrådet EGTS, när hon inledde Gränstjänsten Sverige-Finland- Norges årsseminarium ”Livskraftigt Norden” i Vasa.

Seminariet hade samlat ett 50-tal deltagare från hela Norden. Det arrangerades i samarbete med Nordkalottrådet, Nordiska ministerrådet och Regeringskansliet. Det hade fyra underteman: Etablering/expandering till ett annan nordiskt land-myndigheternas tips; Internationella tjänster som hjälp vid expansion till den svenska/norska marknaden; Varifrån får man arbetskraft samt Vision 2030 – Hur uppnår vi det tillsammans.

Grundades 1972

Kvarkenrådet EGTS grundades 1972 och är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt landskapen Västerbotten och Västernorrland i Sverige som tillsammans bildar Kvarkenområdet med tillsammans nära 1 miljon innevånare.

Kvarkenrådet har 36 medlemmar och erbjuder samarbete i regionen för att minska och ta bort gränshinder, öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå och aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk för att främja regionens utveckling.

-Vi har arbetat med mer än 130 regionala gränsöverskridande projekt under 50 år, säger Sarah Väre.

Fyra stora projekt

Kvarkenrådet EGTS arbetar nu med fyra stora projekt. De är Bothnian Coastal Route som ska öka kännedomen om kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken som en attraktiv resväg för utländska besökare.

Bothnian Green Energy – Det ska stimulera gränsöverskridande samarbete och investeringar i hållbara energilösningar i det geografiska området runt Kvarken.

FAIR 2 – Det ska öka förståelsen och efterfrågan på hållbart regionalflyg. Det handlar bland annat om införandet av elflyg.

New North – Transportsystemet i norra delen av Norden analyseras i ljuset av den förändrade geopolitiska situationen. Det handlar bland annat om nya transportkedjor för framtiden, försörjningstrygghet, elektrisk flygtrafik och gröna transportkorridorer.

Fast Kvarkenförbindelse

En viktig fråga som diskuterats länge men som nu fått förnyad aktualitet är en fast förbindelse över Kvarken mellan Umeå och Vasa. Det handlar om kombination bro och tunnel.

Den frågan har blivit högaktuell bland annat på grund av att den finns med i finska regeringsprogrammet sen 2023. Det förändrade geopolitiskt läget och det svenska och finska NATO-medlemskapet har ökat intresset. Höga militärer har uttalat sig för förbättrade öst-väst förbindelser

Trafikverket utreder

-Finska regeringen har gett Trafikledsverket i uppdrag att utreda vad Kvarkenförbindelsen skulle medföra. Ur beredskapssynpunkt så skulle det förbättra den militär rörligheten och ge en bättre försörjningstrygghet. Det är också en viktig väg om hamnar i södra Finland blockeras, säger Sarah Väre.

Samarbetseffekter

Det skulle också sammankoppla näringsliv och arbetsmarknader i Kvarkenområdet. Det skulle minska transportkostnaderna, förstärka konkurrenskraft och ge samarbetseffekter inom forskning, utbildning och sjukvård. Det skulle även sammankoppla energinätverken i Finland och Sverige och trygga energiförsörjningen.

Finansieringen

Det är ännu inte utrett vad en sådan förbindelse skulle kosta.

-Det kan komma att finansieras både av samhället och av privata aktörer. Det är en fråga som får utredas, säger Sarah Väre.

Kent Lidman