Nyheter 30.01.2023 Kent Lidman
-Det kom in 106 olika idéer på hållbart samarbete på Nordkalottkonferensen i Boden i maj. Det berättade Emelie Dahlström-Ravn, verksamhetschef vid Föreningen Norden, när hon medverkade vid Nordenkonferensen i Haparanda.

Som vi tidigare berättat var Emelie Dahlström-Ravn en av de som ledde projektet Nordperspektiv. Där uppmanades boende på Nordkalotten att komma in med förslag om hur man ska utveckla området och samarbete över gränserna. Det kunde vara i skrift, bild, musik eller på annat sätt.

Ett av förslagen kom från arbetsgruppen mobilitet, transport och gränshinder:

”Nordkalotten behöver effektiva transporter som förkortar restiden, tillåter pendling till arbetsplatser på annan ort och därmed säkerställt regional kompetens-, och bostadsförsörjning”.

Ett annat från Aino K. i Finland var ett konstverk med texten:

”…Vi behöver klimatåtgärder för att förhindra smältning av glaciärer och permafrost, och för att bekämpa de storskaliga miljöskador som avsmältningen orsakar”.

Tre åtaganden

Nordkalottkonferensen i Boden mynnade bland annat ut i tre åtaganden från Föreningen Norden i Norrbotten:

+Att genomföra workshops med lokalavdelningarna kring aspekter för ett hållbart Nordkalotten. Fokusområdena är mobilitet, transport och gränshinder, människor, natur och samhällsomställning, fred och säkerhet samt kultur och språkgemenskap.

+Arrangera en gränsöverskridande finansieringsworkshop. Den syftar till att initiera ett mellanfolkligt utbyte kring horisontella samarbetsstrukturer, dvs strukturer som sträcker sig över landsgränserna mellan Norge, Sverige och Finland om en gemensam samhällsutveckling.

+Samla goda exempel på gränsöverskridande samhällsservice som går att skala upp och sprida till andra geografiska områden.

Nordperspektiv

Efter vårens Nordkalottkonferensen har Föreningen Norden nu börjat ge ut tidskriften ”Nordperspektiv”.

-Det är en årlig publikation som sätter ljuset på en aktuell samhällsfråga i Norden. Den ska innehålla utblicksreportage, intervjuer och fördjupningar, presentationer av människors bidrag, Norden-barometern samt åtaganden och rekommendationer, säger Emelie Dahlström-Ravn.

Framtiden tillhör unga

I det första numret som presenterades vid konferensen i Haparanda konstaterar man att framtiden i Norden tillhör de unga.

-Var tredje svensk har i dag en nära relation till ett annat nordiskt land genom nära familjeband, säger Emelie Dahlström-Ravn.

Ungdomspanel

Föreningen Norden presenterar tre åtagande för den nära framtiden:

+Att tillsätta en ungdomspanel som arbetar med de ungas delaktighet och mobilitet. Gruppen kommer att vara utformad utifrån principen om att representera en bredd av perspektivet.

+Genomföra två idélabb för att ytterligare fördjupa förståelsen och behov av utvecklingsområden för utbyte kring ungas delaktighet och mobilitet i Norden. Idélabben blir i Haparanda och Helsingfors.

+Initiera en utvecklingsinsats baserat på insikten från de två idélabben.

Kent Lidman