2019, Nyheter 13.03.2019 Paula Mikkola
-Jämställdhet är en central del för att vi ska kunna utveckla hållbara transportsystem och hållbarhet för alla. Transportsystemet är viktigt för att vi ska kunna uppnå de jämställdhetspolitiska målen och Agenda 2030. Det sade Charlotta Faith-Ell, ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn, när hon medverkade vid Forum Jämställdhet i Luleå.

Charlotta Faith-Ell medverkade under programpunkten” Ett jämställt transportsystem”. Utgångspunkten var att för att man ska kunna leva upp till målen i Agenda 2030 behövs säkra, ekonomiskt överkomliga och hållbara transportsystem som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Olika resmönster

Olika grupper har olika resmönster. Hur ska man då arbeta för att våra transportsystem tillgodoser både kvinnor och mäns behov och samtidigt är hållbara?

-Kvinnor reser ofta mer kollektivt och miljövänligt än män. Förbättrad tågtrafik och en utbyggnad av kollektivtrafiken kommer därför att förbättra situationen för alla kvinnor, sade Charlotta Faith-Ell.

Mest män i samråd

Vilka är det då som deltar i utformningen av infrastrukturen?

-Jag har studerat vilka som deltar i samråd när det gäller infrastrukturen. Det är en stor majoritet av män på samråden och 70 procent av dom män som var med i undersökningen har inte heller barn under 18 år. Männen reser ofta till samråden med bil. 6 av 10 män tyckte att miljöfrågorna fick för stort utrymme, medan en majoritet av kvinnorna framhöll att miljöfrågorna borde få ett större utrymme, sade Charlotta Faith-Ell.

Tre typer av män

Hon upptäckte att det fanns tre olika typer av män som deltog på samråden.

-En grupp var dom problematiska männen som kör bil och inte förstår hur kollektivtrafiken fungerar. En annan grupp var dom kvalitetsmedvetna som ställer högre krav på kollektivtrafiken och därför väljer bort den. Den tredje gruppen kallar jag för icke-männen. Dom åker redan kollektivt och framställs som en kvinna, sade Charlotta Faith-Ell.

Punkter för jämställda transportsystem

Hon presenterade sedan sex utgångspunkter när man planerar jämställda transportsystem:

*En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

*Ekonomisk jämställdhet – kvinnor och män ska ha samma möjligheter och transportsystemet ska bidra till likvärdig utbildning och arbete för män och kvinnor.

*Jämn fördelning av det obetalda hem-, och omsorgsarbetet – män och kvinnor ska ta samma ansvar.

*Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – risk och rädsla för att utsättas för könsrelaterat våld och brott ska undanröjas helt.

*Jämställd utbildning – transportsystemet ska bidra till att skapa samma möjligheter då det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling för kvinnor och män.

*Jämställd hälsa – kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

-Man kan jobba med alla dessa punkter samtidigt eller ta en eller två i taget, när man planerar för transportsystemen, sade Charlotta Faith-Ell.

Jämställd cykling

Ett jämlikt transportsystem är cykling. Jennie Björstad berättade om Pedalista, som är en verksamhet för cykling och jämställdhet.

-Vi arbetar för att öka tillgängligheten för cyklister och vi fokuserar på grupper som vanligtvis inte cyklar. Vi har ett tydligt genusperspektiv i vårt arbete. Vi anordnar dialogmöten, workshops och gör enkäter. Vi anordnar också cyklingskurser för dom som inte kan cykla, sade Jennie Björstad.

Mindre utsläpp

Ett jämställt transportsystem är också viktigt ur klimatsynvinkel.

-Om alla reser som kvinnorna gör, skulle vi sänka koldioxidutsläppen med 20 procent, sade Christian Dymén, konsult vid Trivector.

Anna Bergfors, avdelningschef vid stadsbyggnadsförvaltningen på Eskilstuna kommun, framhöll att tekniska förvaltningar ofta var mycket manliga.

-Som kvinna får jag jobba mycket med att hantera motstånd, sade hon.

Ojämlik transportsektor

Lenita Ericson (S), kommunalråd i Luleå, höll med.

-Det är mycket som är ojämlikt inom transportsektorn. Politikerna har makt och ett stort ansvar att driva frågor som rättar till det, sade hon