2020, Nyheter 03.06.2020 Paula Mikkola
-Vi vill sammankalla ett möte med andra gränskommittéer på Nordkalotten för att diskutera hur regionerna tillsammans kan öka beredskapen för att möta den typ av utmaningar som covid-19 epidemin har medfört för det gränsöverskridandet samarbetet. Det sade Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten och ledamot i Nordkalottrådets beredningsgrupp, när han presenterade verksamhetsplanen för 2020 vid Nordkalottrådets möte i Luleå.

Alla gränser på Nordkalotten har påverkats av Corina-epidemin.

-Gränserna har blivit nationella och det har påverkat alla i gränsområdena, sade Kenneth Sjaunja.

Fler gränshinder

-Det är svårt att länderna inte har gemensamma och likadana restriktioner. Det har orsakat fler gränshinder. Vi måste lära oss av detta och hur man ska hantera krissituationer, sade Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare.

Nordkalottrådets verksamhetsplan för 2020 bygger på dom prioriteringar som Region Norrbotten tog fram när man tog över ordförandskapat i fjol.

Politiskt relevant

Samtidigt diskuterade Nordkalottrådet att det finns ett behov av att göra arbete ner politiskt relevant genom att bland annat välja ut några kärnområden av strategisk betydelse för det geografiska området och det nordiska samarbetet. Man vill också tydliggöra Nordkalottrådets förhållande till andra organisationer med liknande intressen och geografiska områden.

Prioriterade områden

Nordkalottrådets satsningar under 2020 kommer att bli inom dom prioriterade områdena som finns med i rådets handlingsprogram för åren 2017-2020. Man ska också börja arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram för åren 2021-2024. Sedan är det inte klart ännu hur Corona-epidemin kommer att påverka satsningarna i år.

Hållbar landsbygdsutveckling

Ett område rådet satsar på är regionalpolitiken. Där är arbetet inom Nordiska ministerrådets temagrupp ”Hållbar landsbygdsutveckling” en viktig del. Liksom att förtydliga Nordkalottrådets roll som regional samarbetspartner till Nordiska ministerrådet och Nordregio.

Nordkalottrådet ska också arbeta med att synliggöra möjligheterna till folk-till-folk samarbete över nationsgränserna, liksom att initiera samarbetet med ”The Arctic five” universitetsnätverket och med andra universitet på Nordkalotten.

-Här vill vi gärna också att Nord universitetet i Bodö är med i samarbetet, sade Linda Helén Haukland, Nordlands fylkeskommun.

-Nordkalottrådet ska också vara delaktiga i att ta fram prioriteringarna i det nya Interreg Nord-programmet, sade Kenneth Sjauna.

Permanent finansiering

Då det gäller området ”Gränsens möjligheter” är arbetet i Nordkalottens Gränstjänst, med kontor i Torneå och Skibotn, mycket viktigt. En av dom viktigaste frågorna just nu är att hitta en permanent och tillräcklig finansiering så att verksamheten blir kvar långsiktigt och ett den kompetens som byggts upp inte försvinner

-Gränstjänstens unika arbete under Covid-19-epidemin och undantagsförhållandena i respektive regioner är goda grunder för att motivera behovet av en nationell delfinansiering av verksamheten, sade Kenneth Sjauna.

Nordkalottrådet vill också arbeta med uppsökande verksamhet då det gäller samarbete över gränsen och förstärka servicen till näringslivet via Nordkalottens Gränstjänst. Rådet vill intensifiera det politiska arbetet för att lösa gränshinder inom hälso-, och sjukvården samt arbeta strategiskt för att påverka nationell lagstiftning och verka aktivt för att ta bort gränshinder.

Demografiska utmaningar

Inom området demografisk utmaning och kompetensförsörjning ska Nordkalottrådet söka samarbete med andra regionala aktörer för att utveckla nya sätt att säkra offentliga tjänster i glesbygden. Det kan handla om samhandling över gränserna, digitala e-tjänster, sociala innovation och initiativ från civilsamhället. Rådet vill lyfta fram goda exempel, visa på utmaningar, ordna möten och samverka över gränserna.

Nordkalottrådet vill också verka för en gemensam arbetsmarknad på Nordkalotten och arbeta för att öka den gränsöverskridande rörligheten och uppmuntra till ett ökat samarbete mellan utbildningssamordnare i regionerna. Med tanke på den framtida kompetensförsörjningen på Nordkalotten är det viktigt att utbildningarna motsvarar regionernas arbetskraftsbehov på lång sikt.

Gränsöverskridande samarbete

Nordkalottrådet ska också utveckla gränsöverskridande samarbete i inflyttning-, och integrationsfrågor. Dom nyanlända ska ses som en resurs för den framtida kompetensförsörjningen. Det gäller också att göra regionen attraktiv för olika grupper, exempelvis kvinnor och ungdomar.

Nordkalottrådet ska också medverka i Interreg-projektet ”Arbeta tillsammans” under 2020-2022. Det syftar till att underlätta arbetskraftens rörlighet över gränserna och öka dom arbetssökandens och studenternas beredskap att söka arbete i ett grannland.

Jaakko Ylinampa, Lapplands ELY-central, efterlyste ett samarbete då det gäller transportplaner.

-Finland håller för första gången på att ta fram en nationell transportplan. Det finns redan i Sverige och Norge. Nordkalottrådet bör verka för en samordnad transportplan på Nordkalotten, sade han.

Miljösamarbete

Beträffande miljösamarbetet vill Nordkalottrådet samordna Norrbottens miljöråds arbete med att ta fram en ny strategi för miljö-, och naturvårdssamarbetet på Nordkalotten. Strategin ska förverkligas i årliga projekt.

Under 2020 ska miljörådet också kalla samman ansvarsmyndigheterna inom miljöområdet till gemensamma möten bland annat om avfallshantering och cirkulär ekonomi, bekämpning av främmande och invasiva arter på Nordkalotten, samt implementering av EU:s vattenramdirektiv i respektive regioner. (mer om detta i annan artikel)

Folk-till-folk-samarbete

Då det gäller erfarenhetsutbyte och regional identitet framhåller Nordkalottrådet att folk-till-folk-samarbetet är viktigt och det bygger på en rikedom och långa traditioner. Nordkalottrådet vill möjliggöra civilsamhällets gränsöverskridande insatser och är ofta den enda regionala finansiär som kan stödja olika projekt. Rådet vill skapa arenor där medborgare från olika medlemsregioner kommer i kontakt med varandra. Nordkalottrådet stödjer till exempel Föreningen Nordens arbete med nästa Nordkalottkonferens som kommer att arrangeras 2021.

Nordkalottrådet uppmuntrar gemensamma gränsöverskridande kulturprojekt. Rådet vill särskilt uppmuntra projekt som engagerar barn och ungdomar i olika gränsöverskridande aktiviteter. Rådet kan även stödja mindre projekt som bidrar till jämställdhet och framhåller Nordkalottens regionala identitet.

Kommunikation och information

Beträffande kommunikation och information vill Nordkalottrådet att arbetet synliggörs på ett tydligare sätt. Kommunikationsplanen ska uppdateras regelbundet och samarbete mellan Nordkalottrådet och medlemsregionernas egna kommunikationskanaler ska utvecklas.

Webben är en viktig informationskanal. Basinformationen på den svensk/norska och finska hemsidan ska vara pålitlig och lätt att hitta. Hemsidan ska rapportera om rådets beslut, Gränstjänstens verksamhet och Nordkalottprojektens resultat. Facebooksidan ska berätta om aktuella evenemang och händelser på Nordkalotten och i övriga Norden.