Nyheter 01.05.2022 Paula Mikkola
-Ett av de stora målen för 2022 är att samla regionala politiker och regionernas riksdagsledamöter till en gemensam diskussion om det gränsöverskridande samarbetet. Det sade Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare när hon presenterade rådets verksamhetsplan för 2022.

Mötet var planerat redan under 2021 men gick inte att genomföra på grund av corona-pandemin.

Lappland är fortsatt ordföranderegion i Nordkalottrådet under 2022. Lapplands prioriteringar framgår av den förra artikeln på denna hemsida. Nästa år tar Nordlands fylkeskommun över ordförandeskapet.

Regionernas röst

Politikermötet är en av satsningarna inom insatsområdet regionalpolitik. Nordkalottrådet ska vara regionernas gemensamma röst i ärenden som är viktiga för regional utveckling på Nordkalotten.

Rådet ska fortsätta med arbetet att ta fram gemensamma insatser inom mineral-, och utvinningsverksamhet på Nordkalotten, samt göra en översikt av projekt och satsningar som bidrar till energiomvandlingen på Nordkalotten.

Nordkalottrådet ska också under 2022 fortsätta arbetet i Nordiska ministerrådets temagrupp om grön och inkluderande landsbygdsutveckling.

Utveckla Gränstjänsten

Då det gäller insatsområde gränsens möjligheter ska Nordkalottrådet arbeta för att utveckla Nordkalottens Gränstjänst till ett gemensamt nordiskt kompetens-, och resurscenter. Rådet har också beslutat att ändra namn till Gränstjänsten Norge-Finland-Sverige (se tidigare artikel).

Nordkalottrådet vill också försäkra sig om en mer långsiktig finansiering av Gränstjänsten så att verksamheten kan bedrivas säkert. Nordkalottrådet ska satsa på en förstudie för Gränstjänstens framtida utveckling. Nordkalottrådet ska bedriva ett politiskt påverkansarbete för att försäkra sig om att Gränstjänsten kan genomföra de aktiviteter som finns i årsplanen och för att kunna planera den framtida verksamheten på lång sikt.

Nordkalottrådet ska också arbeta strategiskt för att påverka den nationella lagstiftningen och verka för att ta bort gränshinder.

Stora investeringar

Då det gället den demografiska utmaningen och kompetensförsörjningen framhåller Nordkalottrådet att det planeras investeringar för över 170 miljarder euro i Barentsområdet. Det ökar behovet av kompetent arbetskraft vilket kräver bland annat stora utbildningsinsatser.

Befolkningsökningen sker oftast i större städer och orter. Nordkalottrådet tycker det är viktigt att locka tillbaka ungdomar och få ungdomar att bo på Nordkalotten. Nordkalottrådet ska också ta fram en översikt av medlemsregionernas satsningar på regional attraktivitet.  

För att åstadkomma en gränslös arbetsmarknad på Nordkalotten arbetar Nordkalottrådet för en ökad gränsrörlighet och ett ökat samarbete mellan utbildningsanordnarna. Rådet ska granska förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan utbildningsanordnare som varit partners i interregprojektet ”Arbeta tillsammans”. Projektet kommer att avslutas under året.

Hållbar utveckling

Inom området hållbar utveckling ska Nordkalottens miljöråd arbeta efter sin nya strategi för 2021-2030. Strategin utgår från hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Det handlar om att bilda och främja partnerskap och nätverk inom miljöområdet, till exempel avfallshantering, harmonisering enligt EU:s vattenramsdirektiv, och teman som biologisk mångfald, naturskydd och miljöadministration. Man ska anordna ett nätverksmöte för avfallsfrågor och ett möte om hur man bekämpar invasiva och främmande arter på Nordkalotten.

Ungdomsråd

Då det gället erfarenhetsutbyte och regional identitet framhåller Nordkalottrådet att folk-till-folk-samarbetet på Nordkalotten har en lång tradition som stöds av rådet.

Det handlar också om att få ungdomar att stanna kvar och flytta till Nordkalotten. För det behövs strukturer för att ungdomarnas röster ska höras, och ett gränsöverskridande erfarenhets-, och kompetensutbyte. Nordkalottrådet ska kartlägga hur kommunala och regionala ungdomsråd arbetar och fungerar på Nordkalotten, och vilka möjligheter de har att påverka regionalt och lokalt beslutsfattande.

Resurser till hemsidan

Inom området kommunikation och information ska Nordkalottrådets arbete synliggöras på hemsidan och försäkras tillräckliga resurser för att hålla den aktuell. Där ska man publicera nyheter om Nordkalottrådets och Gränstjänstens verksamhet. Nyheter ska även publiceras på facebook. Nordkalottrådet ska också upplysa om det nordiska samarbetet och dess resultat genom digitala kanaler och i möten som andra aktörer arrangerar.

Kent Lidman