2021, Nyheter 21.11.2021 Paula Mikkola
Nytt namn på Nordkalottens Gränstjänst, och en ökad digital service. Det var några frågor som togs upp när Nordkalottrådet diskuterade den långsiktiga strategin för Nordkalottens Gränstjänst 2030. -Det handlar om att tydliggöra hur Nordkalottrådet vill utveckla gränstjänstverksamheten. Det handlar i om att Nordkalottens Gränstjänst ska vara uppbyggd efter modellen en tjänst, en ledning och två kontor, sade Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare, då hon presenterade den långsiktiga strategin för Nordkalottens Gränstjänst 2030 vid Nordkalottrådets möte i Helsingfors.

Gränstjänstens vision är att vara en nationell sakkunnig i gränsfrågor för Sverige, Finland och Norge. Vid Nordkalottens Gränstjänst tioårsjubileum (se kommande artiklar) föreslog Iiris Mäntyranta, ansvarig för Interreg Aurora vid länsstyrelsen i Luleå att man skulle byta namn.

-Stryk namnet Nordkalotten i ert varumärke och kalla er i fortsättningen Gränstjänst Sverige-Finland-Norge. Vi vet att ni agerar inte bara på Nordkalotten utan ni agerar nationellt. Då kan en så enkel sak som ett namnbyte vara både symboliskt och strategiskt, sade Iiris Mäntyranta. Det förslaget fick stöd av Nordkalottrådets ledamöter.

Digital service

En annan fråga som diskuterades var en ökad digital service för Nordkalottens Gränstjänst. Tillsammans med Öresundirekt och Grensetjänsten Norge-Sverige lanserade Nordkalottens Gränstjänst i november ett nytt digitalt verktyg för inrapportering av gränsproblem.

Det heter dittgransproblem.com, och erbjuder en enkel digital väg där både privatpersoner och företagare kan rapporterat in problem som de upplevt när de verkat över gränserna mellan Sverige-Norge-Finland och Danmark. Man kan rapportera problemet, ge förslag till lösningar och följa processen efter inrapporteringen.

Bättre hemsida

Markus Lyyra, Nordkalottens Gränstjänst tog också upp vikten av en bättre hemsida.

-Det är viktigt med en användarvänlig, uppdaterad hemsida där all nödvändig information finns, sade han.

Anna Degerman, länsstyrelsen Norrbotten höll med.

-Jag har jobbat mycket med ungdomar. Om vi ska nå dom måste vi finnas digitalt. Ungdomarna ser ofta mest i sina mobiltelefonen, så hemsidan och andra digitala verktyg måste vara anpassade för ett det också. Det gäller inte bara ungdomar utan det är viktigt att följa med i tiden, sade hon.

-Det är viktigt både att vara mer digitala och bli bättre på kommunikation för att vi ska nå folket på Nordkalotten, sade Willy Örnebakk, Storfjords kommun.

Nordisk vision

Utgångspunkten för den långsiktiga strategin för Nordkalottens Gränstjänst 2030 är det nordiska samarbetets vision att Norden 2030 ska vara världens mest integrerade och hållbara region. Nordkalottrådet och Nordkalottens Gränstjänst vill genom sin verksamhet bidra till den visionen.

Strategin för Nordkalottens Gränstjänst 2030 har arbetats fram vid möten och workshops 2018 och 2020.

Självständig region

I den visionen har Nordkalotten år 2030 fått erkänt status som en egen region med självständiga intressen. Rörlighet har ökat i öst-västlig riktning, Det finns en mer utbyggd infrastruktur, logistik och trafik över gränserna. Regionerna stimulerar en ökad bosättning på Nordkalotten.

Nordkalottens Gränstjänst erbjuder då en integrerad samhällsservice som en naturlig del i regionernas utveckling. Gränstjänsten har utvecklats till ett nordiskt kompetens-, och resurscenter för frågor som rör mobilitet over gränserna mellan Sverige, Norge och Finland. Nordkalottens Gränstjänst är en nationell och regionalt erkänt sakkunnig i gränsfrågor.

10 årsjubileum

Samtidigt som Nordkalottrådets senaste möte hölls ett jubileumsseminarium som firade 10 år med Nordkalottens Gränstjänst (mer om detta i kommande artiklar). Verksamheten kom igång 2011 på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I dag har man två fungerande kontor med anställd personal i Torneå-Haparanda och Skibotn. Nordkalottens Gränstjänst är med i det nordiska nätverket för informationstjänster som hjälper privatpersoner, företag och organisationer med gränsöverskridande frågor.

Gränslös mobilitet

I den långsiktiga visionen prioriteras fem målsättningar för Nordkalotten och Nordkalottens Gränstjänst:

En ökad och gränslös mobilitet på Nordkalotten. Nordkalottens Gränstjänst ska underlätta för företagens rörlighet och verksamheter över gränserna på Nordkalotten. Målsättningen är att Nordkalottens Gränstjänst ska bidra till att bilda en gemensam, effektiv och gränslös arbetsmarknad på Nordkalotten. Det förstärker områdets näringsliv, ger fler möjligheter för arbetssökanden och ökar sysselsättningsgraden. Det förutsätter en gemensam validering av utbildningar och yrkeskompetenser.

Gemensamma regelverk

Den andra visionen är en ökad harmonisering av regelverk. Gränslös verksamhet förutsätter att regelverken är i stort sett gemensamma för Nordkalottländerna. Det kan åstadkommas genom att låta ansvarsmyndigheter möta varandra och utbyta erfarenheter. Nordkalottens Gränstjänst ska samverka mellan myndigheter, gränskommuner och det nordiska nätverket av informationstjänster för att ändra i regelverk som ger gränshinder. Det förutsätter också att beslutfattare och ansvariga för lagstiftningen känner till och minskar dom regelverk som bromsar ökad rörlighet.

Avskaffa gränshinder

Avskaffandet av gränshinder. Det förutsätter att man registrerar och analyserar dom hinder som finns för att se till att dom ska avskaffas. Nordkalottens Gränstjänst rapporterar upptäckta gränshinder till Nordiska Gränshinderrådet som i sin tur har i uppdrag av dom nordiska statsministrarna att försöka lösa gränshindren. Genom ett samarbete med dom nordiska informationstjänsterna och Gränshinderrådet ska man tillsammans lösa gränshindren. Det är också viktigt att lösningarna följs upp på lokal nivå.

Effektiv information

Nordkalottens Gränstjänst ska verka för en träffsäker informationsförmedling till olika intressegrupper. Det ska vara en tillgänglig och snabb förmedling av tydlig information. Det förutsätter en bättre samverkan mellan myndigheterna. Ett effektivt sätt att åstadkomma det är att ansvarsmyndigheterna arbetar i Gränstjänsten. Det ökar också kompetensen i verksamheten och ger en ökad kännedom om gränsöverskridande regelverk.

Stabil vidareutveckling

Den femte målsättningen är att ge stabila förutsättningar för en vidareutveckling av Nordkalottens Gränstjänst. Det förutsätter ett samlat arbete för påverkan på olika nivåer. Nordkalottens Gränstjänst ska involveras mer i gränsrelaterade frågor och vara en mer förenad röst för regionen. Nordkalottländerna ska satsa mer nationellt och regionalt för att vidareutveckla gränstjänstverksamheten i området.

Nordkalottens Gränstjänst ska fungera som en landstäckande tjänst med sina två kontor, ett för svensk-finska frågor och ett för norska, finska och svenska frågor. Nordkalottens Gränstjänst, ska även förmedla information om gränshinder regionalt, nationellt och på nordisk nivå.

 

Kent Lidman