Nyheter 07.04.2022 Paula Mikkola
-I dagens geopolitiska och globala ekonomiska läge vill ett nordligt, gemensamt  regeringsprogram som stöder det gränsöverskridande samarbetet i norr, vara en ny och viktig öppning när man tar hänsyn till de gemensamma målsättningar som Finland, Norden och Europa har, konstaterar Nordkalottrådets ordförande Tanja Joona.

Vid sitt vårmöte i Rovaniemi den 5-6 april diskuterade Nordkalottrådet olika samarbetsfrågor. Jari Vilén, Finlands ambassadör för Barents och Nordliga Dimensionsfrågor, medverkade och framhöll samarbetets betydelse i den förändrade geopolitiska situationen.

Nordkalottrådet föreslår att Finlands, Sveriges och Norges regeringar inleder arbetet för att ta fram ett gemensamt program för den nordligaste delen av Norden. Programmet ska konkret driva på den gröna omställningen genom att öka investeringar speciellt när det gäller förnybar energi och biomaterial. Programmet ska också förbättra försörjningsberedskapen genom en gemensam strategi för utveckling av väg- och järnvägsförbindelser och IT-stamnätverk mellan Finland, Sverige och Norge. Nordkalottrådet framhåller speciellt att avskaffandet av befintliga gränshinder skulle underlätta näringslivssamarbetet, arbetspendlingen och gemensamma investeringar över nationsgränserna. Programmet ska också bidra till att minska klyftan mellan tillgången och efterfrågan av kompetent arbetskraft för att kunna realisera stora och nödvändiga omställningsåtgärder.

De nordliga investeringar och investeringsstyrkan i Finland, Sverige och Norge spelar en nyckelroll när det gäller att klara av den gröna omställningen. Från ett europeiskt perspektiv har det blivit viktigare än någonsin att minska beroendet av rysk energi. Med tanke på nationernas försörjningsberedskap i det nya geopolitiska läget, ska länderna nu satsa på att förbättra de nordliga förbindelserna för alla transportformer, till lands och till sjöss. Den gröna omställningen och hela näringslivets utveckling i norr förutsätter att länderna målmedvetet och systematiskt arbetar för att ta bort gränshinder som orsakas av olikheter i de nationella regelverken.

Det gränsöverskridande samarbetet mellan Finland, Sverige och Norge står på stabila fötter. Vi har Nordkalottrådet, Tornedalsrådet, Gränstjänst, Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), Arctic Investment Platform, handelskammarnas och näringslivets samarbete. Tillsammans skapar vi en utmärkt samarbetsgrund för ett gemensamt program.