Nyheter 12.12.2022 Kent Lidman
-Jag tackar för fina ord och förtroendet. Det sade Linda Haukland, fylkesråd i Nordland, när hon tog över ordförandeskapet i Nordkalottrådet från Lappland vid rådets höstmöte i Bodö. Nordland kommer nu att vara ordförande i Nordkalottrådet 2023–2024

Tanja Joona, Lapplands förbund, var avgående ordförande.
-Jag vill tacka alla för ett gott samarbete under vår ordförandetid. Det är en stor utmaning att leda Nordkalottrådet och vi måste hela tiden se nya möjligheter i samarbetet, sade hon när hon lämnade över ordförandeskapet till Linda Haukland.

Viktigt vilja bo i norr
Linda Haukland framhöll att det är viktigt för alla regioner på Nordkalotten att människor vill leva och bo i norr.
-En fråga som är viktig för samarbetet är att transporterna över gränserna i norr fungerar, sade Linda Haukland.

Stärka samarbetet
Hon vill också arbeta med en ny strategi för mineraler och en mötesplats för ungdomar.
-Det är viktigt att vi har ett fokus på ungdomarna och vi ska stärka det konstruktiva samarbetet i Barentsområdet, sade Linda Haukland.

Svag ekonomi
I sitt ordförandeskapsprogram konstaterar Nordland att Nordkalottrådet, som bildades 1967, är en av de äldsta organisationerna inom det nordiska samarbetet. Det är positivt.

Men totalt sett har Nordkalottrådets position försvagats under en lång tid. Nordkalottrådet är nu en organisation med svag ekonom. Rådet har fortsatt en viktig funktion som officiell samarbetsorganisation i Nordens största samarbetsområde. Speciellt i en tid när samarbetet med Ryssland avbrutits är det än viktigare att upprätthålla och vidareutveckla det nordiska samarbetet i Nord.
-Utvecklingen är stark och snabb. Och det är viktigt att Nordkalottrådets ekonomi stärks, säger Linda Haukland.

Fortsätta prioriteringar
Nordland prioriterar att fortsätta det arbete som Lappland gjort under sin ordförandetid som vi har berättat om i tidigare artiklar.

I korthet så har Lappland prioriterat att vidareutveckla gränstjänstens verksamhet, att undersöka förutsättningarna för en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten, att öka Nordkalottens anpassning, kompetens och kapacitet för att hantera klimatförändringen och energiomställningen, att arbeta med lokal attraktionskraft med tanke på den kompetens som regionerna behöver i framtiden, och att revidera Nordkalottrådets arbetsordning och verksamhetsmodell.

Nordlands prioriteringar
Nordland vill under ordförandeskapsperioden satsa på följande:
*På grund av de många stora industrisatsningarna som är på gång med anknytning till den gröna omställningen i norra Norge, Sverige och Finland bör det bli ett tydligt fokus på Nordkalotten som en attraktiv bosättnings-, och arbetsregion. För att klara det behövs gröna transportkorridorer på Nordkalotten.

*Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge bör utvecklas som en enhetlig organisation.

*Arbetet med ett utveckla en mineralstrategi för Nordkalotten bör fortsätta utifrån den vägkarta för mineralverksamhet som blev klar under 2022.

*Det bör skapas mötesplatser för unga på Nordkalotten och att de unga engageras i samhällsutvecklingen på Nordkalotten.

*Det nordiska samarbetet i norr bor stärkas inom olika samarbetsområden utifrån att Rysslands invasion av Ukraina har fört Sverige och Finland in i NATO. De nordiska strukturerna i Barentssamarbetet bör utveckla konstruktiva samarbetsformer.

*Nordkalottrådet bör få en starkare ekonomi så att rådet kan bli en reell drivkraft i utvecklingen på Nordkalotten.

Nya ordförandeperioder
Vid Nordkalottrådets möte beslutades också att ordförandeskapet i Nordkalottrådet ska rotera mellan regionerna, och inte som nu mellan länderna. Det innebär att Nordland är ordförande 2023–2024, Norrbotten 2025–2026, Troms 2027–28, sedan Lappland och Finnmark.

Mötet beslutade också att varje medlemsregion ska betala 10 000 euro vardera för Nordkalottrådets sekretariat. Nu är det ordföranderegionen som betalar hälften av sekretariatets administrativa kostnader, för närvarande 40 000 euro.

Kent Lidman