2021, Nyheter 12.05.2021 Paula Mikkola
Vidareutveckla verksamheten vid Nordkalottens Gränstjänst och ta fram en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten. Det är två prioriterade fokusområden i Lapplands ordförandeskapsprogram för Nordkalottrådet som presenterades vid rådets vårmöte av den nyvalde ordföranden Mika Riipi, Lapplands förbund.

-Tackar för förtroendet, jag ska göra mitt bästa, sade han.

Lappland tog över ordförandeskapet efter Norrbotten och är nu ordförande under 2021-2022.

Hårdare styrning

Det nya programmet har en hårdare styrning än tidigare från Nordiska ministerrådets sida. Minst 75 procent av dom beviljade projektstöden ska ha en tydlig koppling till målen i Nordiska ministerrådets program.

Det har också skett ändringar i Nordkalottrådets verksamhetsområde, genom att Finnmarks och Troms fylke slagits ihop till ett fylke. Det gör att man måste tänka över Nordkalottrådets organisationsstruktur.

-Vi måste också jobba för att ha en stabil ekonomi, sade Mika Riipi.

Nordkalottrådet behöver förstärka arbetets politiska relevans, satsa på dom prioriterade temana och de valda kärnområden som är strategiskt viktiga för samarbetet på Nordkalotten. Rådet ska också söka samarbete med andra aktörer och organisationer som delar likadana målsättningar som Nordkalottrådet, heter det i ordförandeskapsprogrammet.

Prioriteringar

Utifrån detta så prioriterar Lappland följande fokusområden:

*Utveckla Nordkalottens Gränstjänst genom att förstärka finansieringen och utveckla one-stop-logiken.

*Undersöka möjligheterna att ta fram en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten.

*Öka Nordkalottens anpassningsförmåga, kompetens och kapacitet för att hantera klimatförändringen och energiomvandlingen.

*Skapa en helhetsbild av Nordkalottregionernas arbete med lokal attraktions-, och dragningskraft med tanke på den kompetens som regionerna behöver i framtiden.

*Revidera Nordkalottrådets arbetsordning och verksamhetsmodell.

Regionalpolitik

Lappland vill nu satsa på följande aktiviteter under insatsområdet regionalpolitik.

Nordkalottrådet ska medverka och ge inspel i Nordiska ministerrådets temagrupp om grön och inkluderande landsbygdsutveckling. Gruppen har fokus på det offentligas bidrag till starka, integrerade och livskraftiga samhällen på landsbygden. Det ska bidra till en ökad kapacitet och en fungerade infrastruktur för att klara ett vildare och våtare klimat i på landsbygden.

Nordkalottrådet ska samla regionala politiker och regionernas riksdagsledamöter till en gemensam diskussion om den regionala resiliensen.

Mineralsamarbete

Nordkalottrådet ska kartlägga förutsättningarna för en gemensam mineralstrategi, samt skapa en översikt av projekt och satsningar som bidrar till energiomvandlingen på Nordkalotten.

-Mineralerna är viktiga på Nordkalotten och jag ser mycket fram emot en gränsöverskridande mineralpolitik i norr. Klimatförändringarna gör det också viktigt med synkronisering över gränserna då det gäller energi, sade Mika Riipi.

Nordkalottens Gränstjänst

Då det gäller insatsområdet “gränsens möjligheter” ska Nordkalottrådet satsa på en förstudie för att bygga upp Nordkalottens gränstjänst till ett gemensamt nordiskt kompetens-, och resurscenter för frågor om fri rörlighet över gränserna mellan Sverige, Finland och Norge. Gränstjänsten ska vara nationellt och regionalt sakkunnig i gränsrelaterade frågor.

-Vi måste jobba för att ha en långsiktig och permanent finansiering av Nordkalottens Gränstjänst så att vi kan ha en hållbar strategi och försäkra oss om att ha kvar den uppbyggda kompetensen, sade Mika Riipi.

Nordkalottrådet ska också arbeta för att påverka nationell lagstiftningen och vara aktiv för att ta bort gränshinder.

Befolkningen minskar

Inom insatsområde “demografiska utmaningar och kompetensförsörjning” konstaterar Nordkalottrådet att invånarantalet i glesbygden sjunker. Det är unga och framförallt kvinnor som flyttar från regionerna. Den arbetsföra befolkningen minskar och den äldre delen av befolkningen ökar.

Det är en utmaning mot kompetensförsörjningen. Det är viktigt att regionerna fortsätter att satsa på att attrahera och behålla nya innevånare med hänsyn till regionens kompetensbehov. Därför behövs en kartläggning av Nordkalottregionernas satsningar på regional attraktivitet och om det finns områden som regionerna kan samarbeta om. Det är också viktigt att satsa på att utveckla det som kommer fram i Interreg Nord projektet “Arbeta tillsammans”.

-Vi behöver mer arbetskraft i våra regioner, locka människor att flytta hit och stanna kvar. Därför bör vi ha ett fokus på arbetsmarknaden, sade Mika Riipi.

Hållbar utveckling

Inom insatsområdet “Hållbar utveckling” har Nordkalottens miljöråd fastställt en ny verksamhetsstrategi för åren 2021-2030. Den innehåller dom prioriteringar som finns i FN:s Agenda 2030 då det gäller hållbarhetsmålen. Under 2021 vill miljörådet särskilt satsa på ett nätverksmöte om avfall, återvinning och cirkulär ekonomi på Nordkalotten. Man vill göra arbetet för att skydda den biologiska mångfalden mer effektivt genom gränsöverskridande samarbeten på Nordkalotten.

Kartlägga ungdomsråd

Då det gäller erfarenhetsutbyte och regional identitet vill Lappland under sitt ordförandeskap satsa på folk-till-folk-samarbete. Men på grund av strängare ekonomiska ramar är möjligheterna till finansiering av externa projekt mycket begränsad. Nordkalottrådet ska prioritera insatser som engagerar ungdomar i gränsöverskridande samverkan. Man vill kartlägga hur kommunala och regionala ungdomsråd arbetar på Nordkalotten och vilka möjligheter ungdomsråden har att påverka det lokala och regionala beslutsfattandet.

Aktuell webbsida

Inom insatsområdet “kommunikation och information” framhåller Lappland att det är viktigt att Nordkalottrådets verksamhet och arbete synliggörs och att samarbetet mellan Nordkalottrådet och medlemsregionernas egna kommunikationskanaler utvecklas.

Lappland framhåller att webben är en viktig informationskanal och att Nordkalottrådet ska försäkra att det finns tillräckliga resurser för att hålla hemsidan aktuell. Nyheterna på webben ska rapportera om Nordkalottrådets beslut, Gränstjänstens verksamhet och Nordkalottprojektens resultat. Förutom hemsidan ska även facebook-kontot uppdateras om aktuella evenemang och händelser på Nordkalotten och i övriga Norden.