2016, Arkiv 25.09.2016 Paula Mikkola
Nordkalottrådet har tillsatt en arbetsgrupp som har uppdraget att utreda Nordkalottrådets framtida roll och uppgifter som ett gränsöverskridande samarbetsforum. Arbetsgruppen ska presentera sitt förslag till rådet i höstmötet 2016.

Arbetsgruppen framhåller att Nordkalottrådets framtida verksamhetsinriktning och organisationsstruktur ska diskuteras i medlemsregionerna.

Mies ja nainen henkilökuvassa 

Andreas Lind är ordförande i den arbetsgrupp som vid Nordkalottrådets höstmöte i Kirkenes fick i uppdrag att utreda vilken roll Nordkalottrådet ska ha i framtiden som ett gränsöverskridande samarbetsforum.

– Det är viktigt att anpassa Nordkalottrådets verksamhet till nya organisationer och strukturer i vårt område, sade Andreas Lind.

 

Arbetsgruppens uppdrag

Förutom Andreas Lind från Norrbotten ingick Taija Jurmu från Lappland, Greta Johansen från Nordland i arbetsgruppen. Iiris Mäntyranta var arbetsgruppens sekreterare och Zdenek Dvorak från Nordland deltog också i arbetet. Arbetsgruppens uppdrag var även att diskutera hur Nordkalottrådet ska vara sammansatt och vilka teman Nordkalottsamarbetet ska prioritera under de kommande 3-5 åren.

Man skulle också diskutera hur verksamheten ska finansieras och hur Nordkalottrådets möten ska arrangeras för att säkra en god närvaro.

Arbetsgruppen enades om tre huvudteman:

*Vad? Nordkalottrådets omvärld och roll, grundläggande kärnvärden och syften.

*Vem? Organisationsstruktur; Medlemmar och representation.

*Hur? Nytta med rådsmöten och projekt, synliggörande och kommunikation.

 

Vad?

 -Då det gäller det första temat  kom vi fram till att behovet av Nordkalottrådet är självklart. Det historiska värdet är stort. Nästa år har Nordkalottrådet funnits i 50 år. Rollen har dock förändrats i och med att nya organisationer och strukturer byggts upp i regionen. Nordkalottrådet är en stabil bas för gränsöverskridande samarbete, sade Andreas Lind.

Nordkalottrådets övergripande mål är bland annat att stödja en ekonomiskt, socialt och miljömässigt välbalanserad utveckling på Nordkalotten. Nordkalottrådet ska skapa gränsregionalt mervärde och nordisk nytta.

-Vi  konstaterade att Nordkalottrådet saknar en långsiktig strategi men man anser att det treåriga handlingsprogrammet kan fungera som en sådan, sade Andreas Lind.

 Gruppens förslag är därmed att se över verksamhetens övergripande mål och strategiska huvudvägar till kommande handlingsprogram med syfte att smalna av och fokusera det.

 

Vem?

 -Då det gäller organisationen vill vi  behålla den nuvarande strukturen. Det ska vara högsta beslutande representation från regionerna. Länken till regionerna ska vara tydlig för beredningsgruppen och man ska arbeta mer med strategiska frågor och mindre med projektansökningar, sade Andreas Lind.

Sekretariatet är viktig för kontinuiteten i Nordkalottrådets arbete, administration och kommunikation. Det kan finnas begränsande möjligheter för ordföranderegionen att prägla arbetet. Frågan är om sekretariatet ska vara permanent på en plats som nu, eller om det ska vara delat eller ambulerande.

 

Hur?

-Nordkalottrådet  bör ha ett fysiskt möte per år då man följer upp verksamheten, tar upp bokslut och fastställer verksamhetsplan och budget. Rådsmöten bör arrangeras i samband med större evenemang och man bör ha ett avstämningsmöte per video en gång per år, sade Andreas Lind.

Man bör bibehålla Nordkalottrådets Gränstjänst och Miljöråd som tongivande då det gäller projekt.

Sedan kan man diskutera om man ska fortsätta med många små projekt som kräver stora resurser eller om man ska ha färre men större projekt. Man bör också diskutera hur projektverksamheten kan göras mer effektiv.

 -Då det gäller kommunikationen föreslår vi att Nordkalottrådet tar fram en kommunikationsplan, ny hemsida och en kontinuerlig kommunikation med nyhetsbrev och på  sociala medier. Alla rådsmedlemmar bör också ha ett ansvar för den interna kommunikationen i sina respektive organisationer och man bör se över hur detta ska fungera bättre, sade Andreas Lind.

 Efter diskussion på Nordkalottrådets möte i Luleå ska arbetsgruppen skriva ihop ett färdigt förslag som ska gå på remiss till berörda organisationer innan Nordkalottrådet fattar ett slutligt beslut.