2021, Nyheter 19.12.2021 Paula Mikkola
Hur ska man få en ökad ekonomisk integration i Norden? Det ska Kommerskollegium utreda och komma med förslag i sin Norden-rapport som kommer i slutet av detta år. -Handeln i Norden är redan nu till stor del integrerad. Till exempel så går 25 procent av Sveriges varuexport till något annat nordiskt land. Det sade Anders Ahnlid, generaldirektör i Kommerskollegium, och tidigare svensk ambassadör i Finland, när han medverkade vid Gränstjänstens 10-årsjubileum i Helsingfors.

Han började med att gratulera tioåringen Nordkalottens Gränstjänst.

-Om Nordkalottens Gränstjänst firar 10 år, så kommer jag från en verksamhet som firar 370 år. Kommerskollegium grundades redan 1651, sade Anders Ahnlid. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, inre marknad och handelspolitik.

Nordisk varuexport

Han framhöll att Nordkalottens Gränstjänst har en viktig roll då det gäller den ekonomiska integrationen i Norden.

-Om 25 procent av Sveriges varuhandel går till dom andra nordiska länderna så är det 18 procent för Danmark, 14 procent för Finland och Norge samt 7 procent för Island. Om man ser till helheten så går 19 procent av Nordens totala varuexport till de nordiska länderna, sade Anders Ahnlid.

Fem nordiska förbättringsområden

Han pekar ut fem förbättringsområden för samarbetet i Norden.

-Det första är implementering och tillämpning av regelverk för ömsesidigt erkännande av varor. Det andra är ett nordiskt inflytande över arbetet med harmoniserade europeiska standarder. Vi måste kunna påverka diskussioner och omröstningar i EU:s standardiseringskommitté samt erfarenhetsutbyte, sade Anders Ahnlid.

Samarbete mellan informationstjänster

Det tredje förbättringsområdet är tillämpningen av anmälningsplikter i EU:s tjänstedirektiv. Där handlar det om en dialog mellan nationella experter för bättre samtida samarbete.

Det fjärde är ett fördjupat samarbete med Solvit och de nordiska regionala informationstjänsterna samt Gränshinderrådet. Det leder till ett stärkt nordiskt nätverk för att lösa gränshinder och påverka långsiktiga lösningar för fri rörlighet i Norden.

Solvit är ett nätverk för problemlösning där EU-länderna samarbetar för att praktiskt lösa problem som beror på att bestämmelserna för den inre marknaden har tillämpats felaktigt.

Det femte är en studie av det nordiska samarbetet kring genomförandet av EU-rättsakter. Det ger en minskad risk för fragmentering och därmed bättre nordisk integration.

Ömsesidigt erkännande

Hur långt har Kommerskollegiet kommit med sin Norden-rapport?

-Då det gäller ömsesidigt erkännande har vi fått en positiv nordisk respons, men det är mer avvaktande kring fördjupat produktspecifikt samarbete. Beträffande standarder finns det ett visst intresse för att utbyta erfarenheter och samverkan kring arbetet i EU-s standardiseringskommitté, säger Anders Ahnlid.

Handlingsplan

Då det gäller reglering av tjänster så pågår en jämförande studie av hur alla de nordiska länderna har genomfört tjänstedirektivet.

Beträffande Solvit tar man nu fram en handlingsplan för effektivisering av problemlösningarna och formerna för en närmare dialog mellan Solvit och gränshinderfunktionerna.

I lagstiftningsarbetet pågår en analys av hur det nordiska samarbetet om genomförande av EU-rätten fungerar.

Förutsättningarna

Vilka är förutsättningarna för genomförandet av dom förslag som Kommerskollegiet kommer att presentera?

-Det ska ske inom ramen för den inre marknaden. Det ska vara något som Norden prioriterar nationellt. Det ska finnas ett intresse och ett engagemang, och det ska vara långsiktigt, säger Anders Ahnlid.

 

Kent Lidman