2018, Nyheter 20.12.2018 Paula Mikkola
Ett ökat utbyte mellan dom Arktiska samarbetsprogrammen. Det var ett av syftena när ”The 2nd Arctic projekt clustering event” arrangerades i Rovaniemi. Ett hundratal personer från fem arktiska samarbetsprogrammen samt andra berörda deltog vid mötet. Deltagarna diskuterade samarbetsmöjligheter och utbytte erfarenheter mellan varandra.

 

Päivi Ekdahl, vid Lapplands förbund i Rovaniemi, inledde med att betona vikten av samarbete mellan dom arktiska programmen.

-Vi har samma mål på var sin sida av gränserna och vi ska dra nytta av varandra, sade hon.

Fem arktiska program söker samarbete

Fem arktiska samarbetsprogram presenterade sin verksamhet i Rovaniemi; Interreg Nord, Interreg Botnia-Atlantica, Kolarctic CBC, Karelia CBC samt Nordlig periferi och Arktis (NPA).

Dom har många saker gemensamt bland annat att dom vill göra det mer attraktivt att bo i arktiska områden, satsa på hållbar utvinning av naturresurser, utveckla arktiskt entreprenörskap och dra nytta av det kalla klimatet.

-Prioriteringarna är lite olika i dom olika programmen, sade Marko Ruokangas, ansvarig för Karelia CBC programmet i Uleåborgregionen.

Interreg Nord prioriterar bland annat forskning, innovationer, entreprenörskap, kultur och miljö samt arbetsmarknad. Iiris Mäntyranta är ansvarig för programmet vid Länsstyrelsen i Norrbotten

Botnia-Atlantica prioriterar innovationer, entreprenörskap, miljö och transporter. Programansvarig är Gabriel Bölske som har kontor vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Kolarctic prioriterar affärsverksamhet och utveckling av små och medelstora företag, miljöskydd och klimatförändring, hållbara transporter, kommunikationssystem och nätverk, säkerhet, rörlighet och migration över gränserna. Riikka Oittinen vid Lapplands förbund är programansvarig i Rovaniemi.

Karelia prioriterar affärsverksamhet över gränserna, utveckling av små och medelstora företag, miljöskydd, klimatförändring, migration och gränssäkerhet, lokal kultur och skydd av kulturminnen. Marko Ruokangas har kontor i Uleåborg.

NPA prioriterar innovationer, entreprenörskap, hållbar energi och energieffektivitet samt bevarandet av natur- och kulturtradition. Programansvarig är Kirsti Mijnhijmer i Köpenhamn.

Pilotprojekt

Kirsti Mijnhijmer, vid NPA programmet menade att europeiska Arktis lider av för lite investeringar.

-NPA leder ett pilotprojekt och vi har tillsammans initierat en diskussion om ökat utbyte och samarbete mellan Interreg-programmen, sade hon.

Hon framhöll att det finns många gemensamma utmaningar i Arktis.

-Det handlar bland annat om en liten befolkning, långa avstånd och låg tillgänglighet, samt alltför liten ekonomisk mångfald. Våra möjligheter bygger bland annat på att utnyttja fördelarna med kallt klimat, stora naturområden och naturresurser, liksom ett ökande intresse för Arktis, sade Kirsti Mijnhijmer.

Hur samarbeta mer?

Hur ska man då samarbeta?

-Det handlar bland annat om att överskrida gränserna då det gäller programområden och prioriteringar, liksom samarbetspartner som universitet och regionala myndigheter och organisationer. Vi kan också satsa på bilaterala gränsöverskridande samarbeten och specialiseringar inom olika områden, sade Kirsti Mijnhijmer.

Mer för pengarna

Det handlar om att få mer ut av dom pengar som satsas i dom olika gränsöverskridande programmen.

-Vi kan få tydligare och mer information om projektvalen. En ökad medverkan av intressenter och delägare. En bättre marknadsföring av resultaten och erfarenheterna, sade Kirsti Mijnhijmer.

Gemensamma satsningar

Hur ska man då uppnå det?

-En ökad gemensam kommunikation, gemensam projektutveckling och arrangemang inom specifika arktiska temaområden. Vi kan också planera för hur vi ska arbeta tillsammans efter 2020 då dom nuvarande programtiderna löper ut, sade Kirsti Mijnhijmer