2020, Nyheter 27.05.2020 Paula Mikkola
-  Gränshinderarbetet har varit en av dom viktigaste uppgifterna vi arbetade med under 2019. Nu har Coronan ställt till med problem i detta arbete, sade Kenneth Sjaunja, i Nordkalottrådets beredningsgrupp när han presenterade Nordkalottrådets verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 vid rådets möte i Luleå.

Ett annat av Nordkalottrådets viktigaste uppgifter är att stimulera gränsöverskridande samarbete och gränsöverskridande projekt på Nordkalotten.

Av verksamhetsberättelsen framgår att Nordkalottrådet under 2019 tagit emot 10 ansökningar om projektstöd och beviljat fem av dom. Totalt omfattar verksamheten 15 projekt varav fyra avslutats under 2019 och ett projekt har dragits tillbaka.

Samarbetsprogram

Nordkalottrådets verksamhet grundas på Nordiska ministerrådets nordiska samarbetsprogram för regional utveckling 2017-2020. Här lyfter man fram tre prioriterade insatsområden: hållbar landsbygdsutveckling, innovativa och resilienta regioner samt hållbara städer och stadsutveckling.

Verksamheten under 2019 har koncentrerats till vissa utvalda insatsområden:

Regionalpolitik

Nordkalottrådet ska öka samarbetet i frågor som är viktiga för medlemsregionerna och gränskommunerna. En viktig del i det arbetet är deltagandet i Nordiska ministerrådets temagrupp ”Hållbar landsbygdsutveckling”.

Temagruppen har under 2019 haft två möten och arbetat med att ta fram ett antal analyser och kartläggningar. De finns tillgängliga på Nordregios webbsida https://nordregioprojects.org/rural/.

Temagruppens insatser innehåller bl.a. ”Rural Norden”, en omfattande beskrivning av landsbygdens framtida utveckling, trender och utmaningar från ett demografiskt och ett arbetsmarknadsperspektiv.

”Nordic Attractivness Index” gäller att utveckla metoder att mäta och välja några kommuner för fallstudier, samt analysera ut-, och inflyttning.

”A rural perspective of disparities in education and employment outcomes”, kartlägger det som påverkar ungdomsarbetslösheten och ungdomars passivitet på landsbygden, samt kulturens och traditionens betydelse.

Nordkalottrådet arrangerade också i samarbete med Finnmarks fylkeskommun ett gränskommunalt möte mellan norska och finska gränskommuner och diskuterade gemensamma utmaningar och samarbetsmöjligheter över gränserna.

Gränsens möjligheter

Här är det viktigaste arbetet att Nordkalottrådet samordnar arbetet mot gränshinder via Nordkalottens Gränstjänstkontor i Torneå och Skibotn. Kontoren hjälper privatpersoner, företag och organisationer med hinder mot gränsöverskridande verksamhet.

Under året har kontoren haft 3079 kundkontakter via olika kanaler. Nordkalottens Gränstjänst har arrangerat 17 olika workshops och seminarier och tre nätverksträffar, föreläst vid 15 evenemang och deltagit i ytterligare 40 evenemang.

Gränstjänsten har också aktivt arbetat med redan registrerade gränshindersfrågor som ännu inte blivit lösta, till exempel värdetransporter över gränsen samt tull och moms vid tillfällig införsel av varor till Norge. Tillsammans med Gränshinderrådet har man under året löst frågor som godkännande av mobil livsmedelslokal som första ankomstplats för animaliska livsmedel i Finland. Nya gränshinder som kommit fram är den svenska garantipensionen för pensionärer som bor i ett annat nordiskt land samt ändringar i EU:s regelverk för införsel av växter och växtprodukter från ett land utanför EU, alltså Norge, då det gäller Nordkalotten.

Interreg Nord-projektet ”Utveckling av näringslivsvägledning vid Nordkalottens Gränstjänst har avslutats under året. Projektet hade kontakt med 160 företag och har byggt upp en modell för systematisk hantering av företagens frågor hos Nordkalottens Gränstjänst.

Demografiska utmaningar och kompetensförsörjning

Här handlar det om att öka den gränsöverskridande rörligheten och uppmuntra till ett ökat samarbete över gränsen. Nordkalottrådet har varit delfinansiär i projektet ”Sami Musihkkaakademiilja” som ska utveckla en professionell utbildning för samiska yrkesmusiker. Fokus är på ungdomar och vuxna som vill öka sin kompetens då det gäller samisk musik och modern musik.

”Arctic Skills 2019” var en tävling för yrkeselever från Norge, Sverige, Finland och Ryssland som arrangerades i Kirkenes. Syftet var att bygga upp yrkeskompetens och skapa nätverk över gränserna.

Förstudien ”Integration Nordkalotten” undersökte möjligheterna för civilsamhällets medverkan vid integration av nyanlända på arbetsmarknaden på Nordkalotten.

Utredningen av samarbete och hinder för samarbete mellan Finland och Norge har kartlagt det nuvarande samarbetet inom en rad olika samhällsområden, samt förutsättningarna för arbetskraftens rörlighet och näringsverksamhet i gränsregionen mellan Finland och Norge. Nordkalottrådets generalsekreterare Paula Mikkola och Riitta Leinonen vid Nordkalottens Gränstjänst deltog i arbetsgruppen som granskade även gränsgångarnas problem och tillgången av service på samiska. Utredningens slutrapport lämnades till Finlands kommunalminister i februari 2020.

Nordkalottrådet har också stött projektet ”Human migration in the Cap of North” vid Arktiska centret Lapplands universitet i Rovaniemi. Det ska kartlägga hur dom olika arktiska länderna arbetar med immigrations-, och integrationsfrågor.

Miljösamarbetet

Här arbetar Nordkalottens miljöråd för en samverkan mellan regionernas miljö-, och naturvårdsmyndigheter. Målet är att förbättra miljösituationen på Nordkalotten. Under 2019 har miljörådet arbetat med projektet ”Mires and Wetlands in the North Calotte” som är en kartläggning av situationen för våtmarker, speciellt palsamyrar, samt klimatförändringsfrågor som har kopplingar till myrmarker. Projekt avslutades med ett möte i Vadsö där deltagarna diskuterade vilka insatser myndigheterna kan göra.

Alla regioner på Nordkalotten har ett gemensamt förvaltningsansvar för ländernas gränsöverskridande vattendistrikt enligt EU:s ramverk. Myndigheterna har träffats för att diskutera gemensamma frågor och en samförvaltning av gränsöverskridande vattenförekomster.

Erfarenhetsutbyte och identitet

Här handlar det om insatser bland annat för att främja gränsöverskridande kulturprojekt, samt att skapa mötesarenor där representanter från olika regioner kommer i kontakt med varandra och planerar för gemensamma projekt.

Nordkalottrådet har varit delfinansiär för Interreg-projektet Aktene som under 2017-2020 arbetar för att stärka det sydsamiska samhället i Storuman-Helgeland området samt dom samiska centren i Tärnaby och Hattfjelldal. Nordkalottrådet har också stöttat Tornedalsteaterns No niin-kabaré som turnerat i norra Sverige och Finland.

Kommunikation och information

Nordkalottrådets arbete och verksamhet ska synliggöras tydligare. Basinformationen finns på hemsidorna, en svensk/norsk och en finsk hemsida. Under 2019 har målsättningen varit att publicera i genomsnitt två nya nyhetsinslag på hemsidan varje vecka. Under året har 73 nyhetstexter publicerats på hemsidorna. Nordkalottrådets facebook-konto har 120 följare.