Nyheter 27.04.2022 Paula Mikkola
-Coronapandemin har påverkat Nordkalottrådets verksamhet under 2021. Mest har det märkts hos Nordkalottens Gränstjänst. Vi har varit tvungna att ta in extra resurser för att följa upp de ständigt ändrade corona-restriktionerna och svara på allmänhetens frågor, sade Nordkalottrådets generalsekreterare Paula Mikkola när hon presenterade verksamhetsberättelsen för 2021 vid rådets möte i Rovaniemi.

Ett av rådsmötena fick dessutom hållas digitalt och vid det mötet antog Nordkalottrådet ett uttalade mot stängda gränser och försvårat gränssamarbete på Nordkalotten som en direkt följd av alla gränsstängningar.

Nordkalottrådets verksamhet under 2021 har styrts av Nordiska ministerrådets nya samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2021-2024. Programmet innehåller tre målsättningar: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett social hållbart Norden.

Hårdare styrning

Det nya programmet medförde en hårdare styrning från ministerrådet av Nordkalottrådets arbete under 2021.

-75 procent av de medel som Nordkalottrådet beviljades för samarbetet på Nordkalotten hade en tydlig koppling till målen i Nordiska ministerrådets program. Men det har tagits bort och gäller inte längre under 2022, sade Paula Mikkola.

Nordkalottrådet har tagit emot fyra ansökningar om projektstöd och beslutat bifalla alla till en kostnad av nästan 80 000 euro. Tre tidigare projekt har fått förlängt projektperiod fram till slutet av 2022 som bland annat en följd av förseningar på grund av coronapandemin,

Lappland ordförande

Lappland har varit ordförande i Nordkalottrådet under 2021 och haft följande prioriteringar: Vidareutveckling av Nordkalottens gränstjänst bland annat genom att förstärka finansieringen; undersöka möjligheterna att ta fram en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten; öka Nordkalottens anpassningsförmåga, kompetens och kapacitet för att klara klimatomställningen och energiomvandlingen; skapa en helhetsbild av Nordkalottregionernas arbete med lokal attraktions-, och dragningskraft; samt revidera Nordkalottrådets inre arbetsordning.

Regionalpolitik

Inom insatsområdet regionalpolitik har Nordkalottrådet under 2021 deltagit i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska temagrupp B om grön och inkluderade landsbygds-, och distriktsutveckling. Gruppen har arbetat med tjänsteförsörjning och tillgång till offentliga tjänster på landsbygden, en rättvis grön omvandling på landsbygden, effekter av distansarbete och multilokalitet på landsbygden och i regionerna.

-Det kan vara svårt att nå enighet i det praktiska arbetet och det finns en viss kritik bland gränskommittéerna mot att  pengar tagits från gränskommittéernas verksamhet till temagruppernas möten, sade Paula Mikkola.

Nordkalottrådet har beställt en kartläggning av Georange om en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten (se tidigare artiklar), inlett ett arbete med att skapa en översikt av projekt och satsningar som bidrar till energiomvandlingen på Nordkalotten.

Nordkalottens Gränstjänst

Då det gäller insatsområde gränsens möjligheter ligger tyngdpunkten i arbetet med att utveckla Nordkalottens Gränstjänst. Under året har man som sagt fått sätta in extra resurser för att klara alla förfrågningar på grund av Covid-pandemin. Enligt Gränstjänstens långsiktiga strategi ska man utvecklas till ett gemensamt nordiskt kompetens-, och resurscenter för frågor som rör rörligheten över gränserna mellan Sverige Finland och Norge.

Nordkalottens Gränstjänstkontor i Torneå firade sin 10-åriga verksamhet med en konferens i Helsingfors i november med temat ”Norden tillsammans”. Gränstjänsten har också testat pop-up-service i fem finska kommuner med totalt 100 kundkontakter.

Gränstjänstkontoren har under året haft 2702 kundkontakter, arrangerat tolv egna seminarier, medverkat vid 37 andra seminarier och personalen har under året deltagit i tolv nordiska nätverksmöten.

-Det har också registrerats 50 705 sessioner på gränstjänstens hemsida, sade Paula Mikkola.

Kompetensförsörjning

Då det gäller insatsområdet demografiska utmaningar och kompetensförsörjning har Nordkalottrådet arbetat inom Interreg-projektet ”Arbeta tillsammans” och publicerat rapporten ”Mentala gränshinder”. Rapporten har väckt stor uppmärksamhet och presenterats vid flera olika seminarier.

Nordkalottrådet har också bidragit till Föreningen Norden Norrbottens projekt ”Att leva och bo i ett hållbart Norden”. Projektet ska bland annat arrangera Nordkalottkonferensen i Boden 7-8 maj i år.

Hållbar utveckling

Inom insatsområdet  ”Hållbar utveckling” har Nordkalottens miljöråd tagit fram en ny verksamhetsstrategi som beskriver samarbetets vision ”tillsammans för ett grönt och hållbart Nordkalotten”. Strategin arbetar för att samarbetet inom nätverket Nordkalottens miljöråd harmoniseras. Man bildar effektiva partnerskap bland annat då det gäller avfallshanteringen och tillämpning av EU:s vattenramsdirektiv. Man identifierar och framhåller de olika unika utmaningarna om hållbar miljöförvaltning som finns på Nordkalotten. Miljörådet har haft flertal möten som tar upp dessa frågor och presenterar miljörådets arbete och strategi.

Folk-till-folk

Då det gäller erfarenhetsutbyte och regional identitet är Nordkalottrådet viktig för gränsöverskridande insatser och ofta den enda regionala finansiär som kan stödja projekten. Nordkalottrådet värnar om folk-till folk-samarbetet och prioriterar insatser som engagerar ungdomar i gränsöverskridande samverkan.

Nordkalottrådet har under 2021 stöttat sameungdomskonferensen där årets tema var klimatändringen. Det var en hybrid-konferens som var både digitalt och med människor på plats. Ett hundratal deltagare från olika delar av Sápmi tog fram ett eget klimatprogram för samiska ungdomar som de ska implementera under de kommande åren.

Nordkalottrådet har också stöttat ICE-projektet som samlar kreativa ungdomar och entreprenörer från fyra nordliga områden i Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland. Ungdomar ska bilda nätverk, utveckla gemensamma projekt, och bygga en samverkansplattform för innovativa idéer.

Nordkalottrådet har även stöttat kulturprojektet ”Meddelanden från Norr” som är ett samarbete mellan Tornedalsteatern i Sverige, Kvääniteatteri i Norge och konstnärskollektivet Piste i Finland. De ska ta fram en gemensam föreställning som har premiär planerad till den 22 oktober 2022 i Pajala.

Information på hemsidan

Då det gäller kommunikation och information är rådets hemsidor www.nordkalottradet.org och www.pohjoiskalotinneuvosto.fi  de viktigaste informationskanaler. Under 2021 publicerades där 56 nyhetsinslag och det finns 139 följare på Nordkalottrådets facebook-sida. Paula Mikkola har också presenterat Nordkalottrådets verksamhet för Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling vid ett möte i Köpenhamn.

Kent Lidman