2020, Nyheter 01.09.2020 Paula Mikkola
-En integrerad gränsöverskridande arbetsmarknad och minskade mentala gränshinder på Nordkalotten. Målet är att öka medvetenheten hos aktörerna på arbetsmarknaden om möjligheter till arbetsrörlighet över gränserna. Det berättar Birgitta Tamminen, projektkoordinator för det finsk-svenska Interreg-projektet ”Arbeta tillsammans”.

Nordkalottrådet medverkar i projektet tillsammans med Luleå tekniska universitet, Utbildning Nord, OSAO kommunförbundet för yrkesutbildning i Uleåborg, Uleåborgs yrkeshögskola, samt Lappia kommunförbundet för yrkesutbildning i Kemi-Tornedalen. Budgeten är på cirka 1,5 miljoner euro, varav Interreg Nord står för närmare en miljon euro. Nordkalottrådets totala projektbudget är närmare 160 000 euro.

Corona påverkar projektet

Projektet ska pågå under 2020 till 2022.

-Coronapandemin har ställt till en del problem för oss. Bland annat har ett antal fysiska möten ersatts av möten via nätet. Den kick-off vi planerar till den 18 september kommer också att arrangeras via nätet. Sedan får vi se hur det blir framöver. Vi hoppas kunna arrangera våra workshops under våren 2021 som planerat med fysiska möten, men ingen vet ju än hur coronapandemin utvecklas, säger Birgitta Tamminen.

Tre huvudmålsättningar

Projektet har tre huvudmålsättningar:

*Att främja regionernas konkurrenskraft genom att öka kunskaperna om möjligheterna till arbetsrörlighet över gränserna och förstärka samarbetet mellan olika intressegrupper. Projektet ska också påverka politiska beslutsfattare att arbeta för att underlätta arbetsrörligheten över gränserna.

*Bygga upp kompetenser hos arbetstagare och öka deras kunskaper och attityder om möjligheter till att arbeta i ett annat land. Förbättra språkkunskaper och kunskaper om olikheter då det gäller kulturen på arbetsmarknaden i andra länder. Projektet tar också upp olikheter då det gäller yrkeskvalifikationer mellan länderna.

*Öka kunskaperna om arbetskraftens rörlighet hos utbildningsinstitutioner och sprida en positiv attityd hos studenter om möjligheterna att jobba i ett annat land.

Gränshinder

Nordkalottrådet har länge arbetat för att lösa gränshinder. Nordkalottens gränstjänst har sedan 2011 arbetat för att avskaffa gränshinder. Det har visat sig att många upplevda gränshinder beror på bristfälliga kunskaper om regelverk och svårigheten att hitta information.

Nordkalottrådet har också upptäckt att arbetskraftens matchning, kompetensbrist och en hög ungdomsarbetslöshet är gemensamma utmaningar över hela Nordkalotten.

-Det gäller att få ungdomar att stanna kvar. Ungdomarna har ofta dåliga kunskaper om grannländernas arbetsmarknader och om arbetskulturen i grannländerna, säger Birgitta Tamminen.

Workshops

Hur ska man då jobba i projektet?

-Efter kick-offen det 18 september förbereder vi sex workshops med olika teman som arrangeras av dom olika deltagarna i projektet. Det handlar om att samla in data och sprida information om projektet, om att föra samman olika aktörer och intressegrupper samt förstärka och bygga nätverk, säger Birgitta Tamminen.

Bygga nätverk

Nordkalottens gränstjänst och Nordkalottrådet ordnar årligen ett möte med kontaktpersoner från arbetsförmedlingen, skatteverket och försäkringskassan. Där ska man presentera dom utmaningar som finns för en integrerad gränsöverskridande arbetsmarknad, och bygga nätverk mellan dom olika intressenterna.

-Det handlar också om att ta fram informationspaket om sysselsättnings-, och studiemöjligheter i dom nordiska länderna och presentera det på en hemsida, sade Birgitta Tamminen.

Yrkeskompetenser

Andra teman som tas upp på workshopar är erkännande och godkännande av yrkeskompetenser i annat nordiskt land, utveckla tilläggsutbildningar i olika yrkesutbildningar och främja livslångt lärande, genomföra pilotutbildningar samt öka språkkunskaperna och kunskaperna om arbetskultur i dom olika länderna. Projektet ska också inventera kompetensbehovet i dom olika länderna och bygga gränsöverskridande branschnätverk.

Utredning om mentala gränshinder

Nordkalottrådet ska samordna en utredning om mentala gränshinder i det finsk-svenska samarbetet. Liknande utredningar har tidigare gjorts om samarbete mellan Sverige och Danmark och Sverige och Norge.

-Utredningen ska  ligga till grund för att bygga upp kunskaper om kulturella skillnader mellan dom båda länderna. Den utredningen ska göras av en utomstående konsult, säger Birgitta Tamminen.