Nyheter 24.05.2024 Kent Lidman
Nordiska Gränshinderrådet har under 2023 löst och avskrivit sex av de 35 gränshinder man arbetat med. Fem har fått en lösning och ett gränshinder har avskrivit som olösbart. Det visar Gränshinderrådets årsrapport för 2023.

Gränshinderrådet har även arbetat med följande fem temaområden som är särskilt kopplade till större utmaningar för mobilitet och integration i Norden: 

Digitalisering

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Gränsregional statistik

Folkbokföringssamarbete

Skatterelaterade gränshinder.

Mobilitetsproblem

Gränshinderrådet har även uppmärksamma regeringarna på mobilitetsproblem som uppstår i kristider, i Norden och inte minst i gränsregionerna.

Gränshinderrådet lämnade därför ett remissvar på den svenska regeringens lagförslag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltliga ID-handlingar till Sverige.  Där lyfte rådet bland annat fram avsaknaden av en gränsregional konsekvensanalys.

Skatteproblem

Inom ramen för Skatterelaterade gränshinder lanserades rapporten ”Arbete över gränserna i Norden-Förslag om att förenkla det nordiska skattereglerna med fokus på ökad rörlighet”. Gränshinderrådet har, i samarbete med Nordiska rådet, startat upp arbetet utifrån denna rapport.

  Förebyggande arbete

Gränshinderrådet och de nordiska informationstjänsterna arbetar förebyggande, bland annat genom den omfattande informationsverksamhet som informationstjänsterna bedriver.

Alla fackministerråd på Nordiska ministerrådet ska arbeta förebyggande inom sina områden och så långt det är möjligt säkra att EU-lagstiftning genomförs likartat i Norden.

Länderna ska sträva efter att undvika att nya nordiska gränshinder uppstår i samband med ny nationell lagstiftning och vid tillämpning av EU-/EES-bestämmelser.

Kontakt med 31 000 personer

Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden och de tre gränsregionala informationstjänsterna Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge, Grensetjänsten Norge-Sverige och Øresunddirekt har tillsammans varit i kontakt med cirka 31 000 personer.

De har deltagit i mobilitetsfrämjande insatser som nådde över 16 000 personer och haft cirka 21 500 följare på olika social media.

Regeringarnas uppdrag

Gränshinderrådet är ett oberoende organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att främja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. 

Pådrivare

Gränshinderrådets främsta uppgift är att vara pådrivare gentemot de nationella politiska och administrativa systemen i syfte att skapa förutsättningar för en integrerad region där invånare enkelt kan arbeta, flytta, studera och starta företag över gränserna. 

Gränshinderrådet arbetar med att lösa gränshinder mellan de nordiska länderna och arbeta med övergripande mobilitetsproblem inom ramen för temaområdenförebygga uppkomsten av nya gränshinder samt öka och effektivisera informationsinsatserna.

Kent Lidman