Nyheter 17.05.2023 Kent Lidman
-Mot bakgrund av de många och stora industriprojekt som är under utveckling för grön omställning behöver Nordkalottrådet tydligt prioritera insatser som bidrar till att skapa en attraktiv boende-, och arbetsregion på Nordkalotten. Det gröna skiftet medför också att det behöver utvecklas effektiva, gröna transportkorridorer på Nordkalotten. 

Det är en av utgångspunkterna för den verksamhetsplan för 2023 som Nordkalottrådet antog vid sitt möte i Bryssel. Nordlands fylkeskommun är ordförande i Nordkalottrådet under 2023–2024. Nordland vill i sina prioriteringar fortsätta det goda arbete som Lappland gjort under den tidigare ordförandeskapsperioden. 

Utveckla Gränstjänsten till ett nordiskt kompetenscenter

Förutom att utveckla Nordkalotten till en attraktiv region vill Nordland utveckla Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge till en helhetlig organisation. Nordkalottrådet ska därför under 2023 medverka i framtagandet av en Interreg Aurora ansökan som ska utveckla Gränstjänsten till ett nordiskt kompetens-, och resurscenter. 

Rådet ska bedriva ett politiskt påverkansarbete för att försäkra ekonomiska och administrativa förutsättningar för att Gränstjänsten ska kunna genomföra de aktiviteter man planerat för 2023 och bygga upp en framtida långsiktigt planerad verksamhet. Nordkalottrådet ska också arbeta strategiskt för att påverka nationell lagstiftning för att ta bort gränshinder.

Möjligheter för ungdomar 

Nordland vill att det skapas möjligheter för ungdomar på Nordkalotten och att ungdomarna ska inkluderas i samhällsutvecklingen. Rådet ska undersöka möjligheterna för ett gränsöverskridande projekt som ska öka skolungdomarnas kännedom om nordiskt samarbete och deltagande i nordiska aktiviteter.

Ökat samarbete 

Inom temaområdet ”Regionalpolitik” vill Nordland under 2023 satsa på att starta en diskussion om Nordkalottrådets framtid med medlemsregionerna och undersöka om det är möjligt att bygga ett småskaligt Interreg-projekt kring det. Medlemmarna måste förstärka Nordkalottrådets ekonomi så att rådet kan bli en genuin drivkraft i områdets utveckling. Ett sätt kunde vara att rekrytera nya medlemmar i samarbetet.

Nordland vill arbeta vidare med en gemensam mineralplan för Nordkalotten utifrån rapporten ”Vägkarta för mineralstrategi” som presenterades under 2022. Regionerna har sammanfallande målsättningar och utmaningar när det gäller framtida insatser inom mineral- och utvinningsverksamhet på Nordkalotten.

Nordland vill att de nordiska strukturerna i Barentssamarbetet och Nordkalottrådet tillsammans ska hitta ett sätt att bedriva ett konstruktivt samarbete i framtiden. Man vill stärka det nordiska samarbetet i norr inom olika samhällssektorer, speciellt med tanke på Finlands och eventuellt Sveriges Nato-medlemskap. Här ingår även diskussionerna om utveckling av bättre transport-, och logistikförbindelser på Nordkalotten.  

Kartlägga nätverk 

Inom temaområde ”Demografiska utmaningar och kompetensförsörjning” ska Nordkalottrådet under 2023 medverka i kartläggningen av existerande samarbeten och nätverk i Norden inom kompetens och utbildning samt undersöka hur samarbeten kan utvecklas vidare. Nordkalottrådet ska också stärka och diskutera gemensamma aktiviteter eller projekt med kompetensnätverket. 

Rådet ska öka informationsutbytet med kompetensaktörer på Nordkalotten och tillsammans med dem leta efter nya möjligheter för rekrytering av arbetskraft och studenter från utanför Norden. Byggandet och förstärkningen av den regionala attraktiviteten ingår som en rött tråd i den verksamheten.

Utvärdera miljörådet 

Under området ”Hållbar utveckling” ska Nordkalottrådet under 2023 genomföra en utvärdering av verksamheten vid Nordkalottens miljöråd och sätta det i sammanhang med andra befintliga samarbetsstrukturer i området. 

Miljörådet ska samordna och följa upp miljöprojekt som Nordkalottrådet gett stöd till. 

Man ska anordna ett planerat nätverksmöte om marint skräp, mikroplast och vattenkvalité samt kartlägga möjligheter till en förstudie om hur isförhållandena ändrar i gränsvattensystemen på Nordkalotten.

Miljörådet ska också slutföra projektet om bekämpning av invasiva arter på Nordkalotten och arrangera ett möte med vattenmyndigheter om regionernas arbete med EU:s vattenramsdirektiv.

Öka folk-till-folksamarbeten över gränserna

Nordkalottrådet ska främja aktiviteter som syftar till ökat erfarenhets-, och kompetensutbyte över de nordiska gränserna samt, om pengarna räcker, bevilja stöd till småskaliga externa projekt som engagerar medborgare i gränsöverskridande samarbeten på gräsrotsnivå. 

Förnya kommunikationen 

Nordkalottrådets kommunikationsstrategi ska förnyas. Rådet ska kritiskt granska vilka kanaler som bäst kan nå den publik som Nordkalottrådet riktar sig till. Hemsidorna ska revideras och man ska försäkra en fungerande koppling till övriga medier. Nordkalottrådet ska upplysa om egen verksamhet och dess resultat genom digitala kanaler. 

Kent Lidman