Nyheter 16.12.2022 Kent Lidman
-Vi uppfyllde alla krav och överskred målsättningen med antalet deltagande, trots att projektet till stor del genomfördes medan coronapandemin pågick. Det sade Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare, när hon berättade om Interreg-projektet ”Arbeta tillsammans” och rådets verksamhet det senaste halvåret vid höstmötet i Bodö.

Nordkalottrådet var en av medaktörerna i Arbeta Tillsammans. (Se tidigare artiklar och kommande artiklar om projektavslutningen).

Mycket lärande

Paula Mikkola framhöll att det var glädjande hur mycket lärande projektaktörerna satsade på i projektet.

-Vi nådde fram med kurser på svenska men inte riktigt fram när det gäller kurser på finska. Projektet kan nu få en fortsättning på yrkesskolenivå. Ett annan lyckad satsning var undersökningen om Mentala gränshinder som vi sprider vidare, sade Paula Mikkola.

Kritik mot temagruppsarbete

Nordkalottrådet har under året också medverkat i Nordiska ministerrådets temagrupp för hållbar landsbygdsutveckling. Gruppen har publicerat flera rapporter och planerar genomföra två nya forskningsprojekt under Nordregios ledning under åren 2023 och 2024.

Vid Gränsregionalt Forum 2022 i Kilpisjärvi tidigare i höst ifrågasatte några gränskommittéer arbetet i temagrupperna för att det tar pengar från annan gränsregional verksamhet.

-Nordkalottrådet kan känna sig nöjd med arbetet. Det har varit en hel del fokus på distansarbete och vad det betyder för arbetslivet och samhällsplaneringen i Norden. Temagruppen har också tagit upp frågan om tjänsteförsörjningen i glesbygden och Nordregio har gett ut rapporter om dessa frågor, sade Paula Mikkola.

Gränsregionalt samarbete

En annan stor fråga som diskuterats under den senaste tiden är Nordiska ministerrådets utvärdering av det gränsregionala samarbetet i Norden.

Det var under 2021 som undersökningen gjordes på uppdrag av nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik. Resultatet ska ligga till grund för diskussionerna om det gränsregionala samarbetet i Norden under åren 2025–2029.

Kritik mot förslaget

Vid Gränsregionalt Forum 2022 framkom kritik mot att gränskommittéerna inte varit delaktiga i regionalpolitiska programmets utveckling (se tidigare artiklar på denna sida).

-Vi är inte nöjda och vi har aldrig haft möjlighet att påverka innehållet. Gränskommittéerna jobbar mycket olika och mångfalden måste accepteras, sade Paula Mikkola.

Nordiska ministerrådets och ämbetsmannakommitténs representanter lovade nu att gränskommittéerna skulle i framtiden få medverka i någon form.

Gränskommittéerna ska i början av nästa år ha ett eget möte för att diskutera ett gemensamt ställningstagande till rapporten och skicka in en gemensam skrivelse till Nordiska rådet och ämbetsmannakommittén.

Finansiering

Gränskommittéerna var bland annat bekymrade över förslaget i rapporten om ändrade geografiska områden, och slutsatser att några kommuner som geografiskt tillhör flera gränskommittéområden får därför dubbelfinansiering av ministerrådet.

Nordkalottrådet menar att även om geografin överlappar flera områden så är ärendena och prioriterade insatserna olika mellan dessa kommittéer.

Nordkalottrådets beredningsgrupp tycker inte heller att det finns överlappningar när det gäller finansieringen i praktiken. Nordkalottrådet undviker finansiering av projekt som redan fått stöd av Tornedalsrådet och man finansierar inte varandras verksamheter. Beredningsgruppen tycker också att det är svårt att förstå rapportens grund för förslaget om gränsregionernas finansiering.

Nytt namn

Under året har Nordkalottens Gränstjänst bytt namn till Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge. Vi har tidigare berättat om namnbytet som offentliggjordes vid Gränstjänstens jubileumsseminarium i Tromsö i höst (se tidigare artiklar på denna sida).

Nordiskt kompetenscentrum

Förutom namnbytet så diskuterar Nordkalottrådet en förstudie för att bygga upp Gränstjänsten till ett nordiskt kompetens- och resurscentrum för Nordkalotten.

Nordkalottrådet behöver dock en extern finansiering av förstudien.

En möjlighet är att söka medel från Interreg Aurora. Nordkalottrådets beredningsgrupp beslutade att Troms-Finnmarks fylkeskommun ska vara huvudaktör i förstudien.

-Fylkeskommunen planerar nu att tillsammans med Storfjords kommun satsa på en huvudansökan till Interreg Aurora under andra ansökningsperioden i början av 2023, sade Päivi Ekdahl, Lapplands förbund.

Mineralstrategi

Nordkalottrådet fick i våras presenterat en vägkarta för en gemensam mineralstrategi på Nordkalotten (se tidigare artiklar). Den frågan har också diskuterats med regionernas EU-kontor.

Enligt Lapplands förbund kan Nordkalottrådet fortsätta främja analysen av gemensamma frågor om mineralsektorn på Nordkalotten via internationella och regionala nätverk.

Beredningsgruppen har konstaterat att vägkartan utgör bakgrundsmaterial som kan användas i framtiden av regioner som planerar att satsa mer på denna fråga.

Ungdomsråd kartläggs

Nordkalottrådet ska genomföra en kartläggning av ungdomsrådens arbete på Nordkalotten.

– Lapplands förbund har tagit på sig ansvaret för att genomföra kartläggningen. Vi planerar att anlita studenter som kan börja med kartläggningen i år, sade Päivi Ekdahl.

Kent Lidman