Nyheter 04.10.2023 Kent Lidman
-Problemen är utflyttning, inte inflyttning. Det sade Willy Örnebakk, vid Gränstjänsten när han berättade om projektet ”Inflyttningsstrategi” vid seminariet i Kiruna.

Projektet omfattade åtta kommuner i Tromsöregionen och hade fokus på de som redan bor i kommunerna.

-Kan vi inse att det är vi som redan bor här som måste ändra oss, sade Willy Örnebakk.

Behov av arbetskraft

Bakgrunden till projektet är arbetsmarknadens stora behov av kompetent arbetskraft, den demografiska utvecklingen och ta tillvara de som flyttar in till kommunerna.

-Projektet har pågått i två år och fortsätter i ytterligare ett och ett halvt år, sade Willy Örnebakk.

Många flyttar ut

Statistiken visar att medan det under tio år flyttat in över 41 000 människor i området så har det under samma tid flyttat ut över 38 000 människor. Om vi tar min egen lilla kommun Storfjord, så är det nästan lika många som flyttar in som flyttar ut, säger Willy Örnebakk.

Invandrare mer utbildade

Då det gäller befolkningens utbildning har invandrare ofta högre utbildning än de som redan bor där. 

-45 procent av invandrarna har universitet-, eller högskoleutbildning, medan det är under 29 procent av den övriga befolkningen som har det, säger Willy Örnebakk.

Få inflyttare att stanna kvar

Några av projektets huvudfrågor är hur man ska få så många som möjligt att bosätta sig i området och hur man ska få dem att stanna så länge som möjligt.

-Vi undersöker också hur vi kan få de som flyttar att bli goda ambassadörer för området, säger Willy Örnebakk.

Kommunernas ansvar

Projektet tar upp vad olika kategorier av arbetsgivare bör göra för att få människor att flytta till området och stanna kvar.

-Då det gäller kommunerna handlar det bland annat om politisk vilja, att inse att man är en viktig part när det gäller integrering av nykomna och att tillhandahålla tjänster till olika grupper av inflyttare och invandrare. Kommunerna bör också ta ansvar för själva integreringsarbetet och språkkurser. Det handlar om att se till att det finns bostäder och att kommunerna tar sin roll som arbetsgivare på allvar, säger Willy Örnebakk.

Arbetsgivarnas ansvar

När det gäller arbetsgivare har de ett fortsatt stort behov av arbetskraft och kompetens. Då de anställer invandrare bör de erbjuda helårsarbeten, hjälpa till med praktiska frågor, hjälpa till med att minska språkbarriärerna och ordna fram bostäder.

Slutsatser

-Slutsatserna hittills är bland annat att det finns ett behov för bättre system och strukturer, att öka kunskapen att inflyttare är en viktig resurs, att anordna språkkurser i norska, att öka kunskaperna om andra kulturer, om samhällen samt lagar och rättigheter, att förbättra informationen, att ha bra mottagningsrutiner och en bättre integrering av de nu inflyttade i samhället, säger Willy Örnebakk.

Åre framgångsrikt

Åre kommun i Jämtland har haft ett framgångsrikt arbete med att få inflyttade att stanna.

-Tidigare så stannade bara 20 procent av inflyttarna kvar i Åre. Nu är det 85 procent. Vi ska studera hur Åre arbetar. Det handlar bland annat om en bättre service till alla inflyttare och en bättre integrering där kommunen tar ett stort ansvar., sade Willy Örnebakk.

Stora förändringar i Finland

Det är stora förändringar på gång då det gäller organisationen av offentliga arbetsförmedlingstjänster i Finland. Det berättar Tiina Keränen, direktör vid arbets-, och näringstjänster (TE-tjänster) i Lappland.

-Från och med 1 januari 2025 ska de statliga tjänsterna överföras till kommuner och regioner. Syftet är att tjänsterna ska komma närmare kunderna, sade Tiina Keränen.

4 000 tjänster

Det innebär att 4 000 experter ska överföras från staten till kommuner och regionerna.

-Reformen ska säkerställa att alla får tjänster på lika villkor. Tack vare kommunernas och regionernas lokalkännedom blir matchningen mellan arbete och arbetstagare effektivare. Finland har nu en enorm brist på arbetskraft, sade Tiina Keränen.

Nya jobb

Reformen är en del i regeringens sysselsättningsåtgärder.

-Förändringen beräknas ge mellan 7000 och 10 000 nya jobb, sade Tiina Keränen.

Tjänsterna överförs till en kommun eller ett samarbetsområde där arbetskraften är minst 20 000 arbetstagare.

-Det innebär att mindre kommuner kan bilda samarbetsområden där de arbetar tillsammans. Det ska bildas fyra samarbetsområden för arbetskrafts- och näringslivstjänster i Lappland, sade Tiina Keränen.

Kent Lidman