Nyheter 15.02.2024 Kent Lidman
-Det är få frågor som är så viktiga för Norrbotten nu som bra transporter och utbyggd infrastruktur. Det sade John Kostet, Region Norrbotten, när han deltog i Nordkalottrådets vårmöte i Narvik.

Han fick medhåll av Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare.

-Det är viktigt med en nordisk samsyn om transporterna, sade hon.

Avgörande fråga

Frågan kom upp när Paula Mikkola presenterade Nordkalottrådets verksamhetsplan för 2024.

Även i Troms och Nordlands fylken är bra transportmöjligheter viktiga för utvecklingen.

-För oss är det helt avgörande att vi har bra transportplaner och en utbyggd infrastruktur, sade Mari Siljebråten, Troms fylkeskommun.

-Det är både nationella och internationella intressen av att ha bra transportplaner, sade Linda Helén Haukland, Nordlands fylke och ordförande i Nordkalottrådet.

Nordiskt samarbete

I verksamhetsplanen framhävs vikten av ett utökat nordiskt samarbete.

-När samarbetet med Ryssland nu har slutat är det speciellt viktigt att upprätthålla och vidareutveckla det nordiska samarbetet i norr. Det konstaterar Nordkalottrådet i planen.

Prioriteringar

Verksamhetsplanen utgår de prioriteringar av ordföranderegionen Nordlands fylkeskommun valt. Vi har tidigare presenterat dem:

+Den gröna omställningen som pågår i norr gör det viktigt att prioritera insatser som bidrar till att ska en attraktiv boende-, och arbetsregion, Det bör också utvecklas gröna transportkorridorer på Nordkalotten.

+Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge ska utvecklas till en helhetlig organisation.

+Arbetet ska fortsätta med en ”Vägkarta för mineralstrategi”.

+Det ska skapads mötesplatser för ungdomar på Nordkalotten och ungdomar ska inkluderas i samhällsutvecklingen.

+Det nordiska samarbetet ska stärkas i olika samhällssektorer.

+De nordiska strukturerna i det tidigare Barentssamarbetet och Nordkalottrådet måste hitta fungerande sätt att bedriva konstruktivt samarbete tillsammans.

+Regionerna måste arbeta för att förstärka Nordkalottrådets ekonomi.

Utifrån denna grund beslutade Nordkalottrådet om följande aktiviteter under 2024 inom de olika insatsområdena:

Regionalpolitik

Nordkalottrådet ska fortsätta en aktiv diskussion om Nordkalottrådets framtid och undersöka om det är möjligt att bygga ett småskalig Interreg-projekt om det. Också diskussionerna ska fortsätta om ökat samarbete mellan regionerna när det gäller insatser inom mineral-, och utvinningsverksamhet på Nordkalotten.

Nordkalottrådet ska följa upp och delta i diskussioner om utveckling av bättre transport- och logistikförbindelser på Nordkalotten.

Nordkalottrådet ska medverka i och ge inspel till nordiska temagruppen för grön och inkluderande landsbygdsutveckling samt medverka i gränskommittéernas gemensamma projekt för ökat politisk synlighet och förståelse för det gränsregionala samarbetets insatser.

Gränsens möjligheter

Gränsens möjligheter omfattar arbetet med gränshinder. Nordkalottrådet ska ta fram en ny ansökan till ett Interreg Aurora projekt för utveckling av Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge till ett nordiskt kompetens- och resurscenter. I tillägg ska rådet undersöka möjligheten att söka status som offentlig EURES-partner.

Som del av arbetet ska rådet bedriva politiskt påverkansarbete för att försäkra starkare ekonomiska och administrativa förutsättningar för Gränstjänsten för att kunna långsiktigt planera den framtida verksamheten.

Nordkalottrådet och Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge arbetar för att påverka nationell lagstiftning, och verkar aktivt för att ta bort upptäckta gränshinder och upplevda gränsproblem.

Regionens demografiska utmaningar och kompetensförsörjning

Nordkalottrådet ska delta i möten för nordiska nätverk inom kompetens och utbildning och undersöka hur nätverken kan utvecklas vidare. Det finns behov att stärka samverkan och informationsutbytet mellan kompetensaktörer på Nordkalotten.  

Nordkalottrådet ska utnyttja bättre den potential som EURES-medverkan i Gränstjänsten medför.

Hållbar utveckling

Nordkalottens miljöråd koordinerar miljö- och naturförvaltningssamarbetet i Finnmark, Troms, Nordland, Lappland och Norrbotten. Miljörådet har regelbundna möten och delar erfarenheter om aktuella miljöfrågor samt organiserar gränsöverskridande samarbete där det är värdefullt.

Nordkalottrådet ska genomföra en utvärdering av miljörådets verksamhet och positionera det bland andra befintliga samarbetsstrukturer i området. Miljörådets långsiktiga vision 2020+ innehåller tre teman: 1) skapa en aktiv miljönätverk; 2) initiera aktiv partnerskap och nätverk för informations- och erfarenhetsutbyte bland annat inom avfallshantering eller implementering av EUs vattenramverksdirektiv (water framework directive), och diskussioner kring regionrelevanta frågor så som stora rovdjur, främmande arter, miljöskydd och förvaltning; 3) förmedla information om särskilda utmaningar som Nordkalottens miljö har, speciellt klimatändringens konsekvenser.  

För 2024 har miljörådet planerat digitala möten och ett seminarium om förvaltning och övervakning av stora rovdjur samt illegal jakt av björn och järv. Miljörådet ska följa upp den regionala handlingsplanen för marin nedskräpning i Arktis och de åtgärder som planen föreslog. Projektet ska vidareutvecklas genom ett seminarium under året. I tillägg ska miljörådet följa och delta i aktiviteter som Interreg Aurora finansierade projekten CLAP (värnområdenas samarbete) och OPreWa – our precious transboundary waters (samarbete om förvaltning av gränsvattendrag) arrangerar. Dessutom ska miljörådet delta i mötet för ”Friends of Barents Working group on Environment” i Norrbotten i mars och presentera sitt arbete för deltagarna.

Erfarenhetsutbyte och regional identitet

Nordkalottrådet ska undersöka möjligheter att initiera ett gränsöverskridande projekt för att öka skolungdomarnas deltagande i nordiska aktiviteter. Klimatändringens utmaningar skulle kunna vara ett gemensamt tema.

Nordkalottrådet ska färdigställa rapporten om ungdomsdemokrati på Nordkalotten och diskutera dess resultat i ett möte under hösten 2024 med medlemsregioner och representanter för ungdomsorganisationer.

Nordkalottrådet ska medverka i planeringen och genomförandet av Nordkalottkonferensen 2024 i Rovaniemi i augusti-september, samt främja andra aktiviteter som syftar till ökat erfarenhets- och kompetensutbyte över de nordiska gränserna.

Kommunikation och information

Nordkalottrådet ska upplysa om nordiskt samarbete och dess resultat genom digitala kanaler och i möten som andra aktörer arrangerar. Det regionala nordiska samarbetet behöver mer synlighet och uppmärksamhet.

Nordkalottrådets kommunikationsstrategi behöver uppdatering. Rådet ska granska vilka kanaler som når bäst den publik som rådet vill rikta sig till.

Hemsidornas struktur och innehåll ska uppdateras och rådet ska försäkra att kopplingen mellan olika mediekanaler fungerar

Kent Lidman