Nyheter 12.05.2019 Paula Mikkola
-Det är en stor och viktig fråga att få en stabil och långsiktig finansiering av Nordkalottens Gränstjänst. Det var Nordkalottrådet enigt om när man diskuterade Gränstjänstens verksamhetsstrategi för åren 2020-2027 vid rådets vårmöte i Vadsö.

Utgångspunkten var dom förslag som kom fram vid det strategiseminarium för Nordkalottens Gränstjänst som arrangerades i Tromsö i september i fjol. (Se tidigare artiklar på Nordkalottrådets nyhetswebb.)

 Kompetenscentrum i gränsfrågor

Där slogs det fast att Gränstjänsten ska vara ett kompetenscentrum och en resurs i gränsfrågor. Den ska vägleda privatpersoner, företag, och organisationer i frågor som gäller verksamhet över gränserna. Gränstjänsten ska jobba aktivt för att ta fram och sprida information till valda målgrupper. Den ska ha en snabb och effektiv hantering av gränshinder och underlätta tillgängligheten till den samlade kompetens som finns i det nätverk av ansvarsmyndigheter som Gränstjänsten skapat.

 Målgrupper

Gränstjänsten ska vara en resurs för myndigheter och en aktiv expert för gränsfrågor och gränshinder mot myndigheter och politiker.

Gränstjänstens målgrupper är privatpersoner, företag och näringsliv, myndigheter, nordiska nätverket av informationstjänster samt politiker.

Verktyg och insatser är bland annat personlig service, chatstöd, informationsmöten och temadagar, nyhetsinslag på hemsidan, stort kontaktnätverk, lättillgänglig, förmedlar information, språkhjälp, blankletthjälp, sparar tid och pengar, bidrar till ökad kompetens, skapar synergieffekter, stärker nordisk identitet, skapar kontakter med politiker och mycket mer.

Tre länder, tre språk

Päivi Koivupalo arbetar vid Nordkalottens Gränstjänst i Torneå/Haparanda.

-Gränstjänsten betjänar tre länder och tre språk och våra huvuduppgifter i det dagliga arbetet är att informera, arbeta för att ta bort gränshinder. Vi ska vara en förmedlare och samordnare mellan berörda och myndigheterna. Vi hjälper till med allt som pensioner, studier, barnbidrag, arv och annat som berör minst två länder, sade hon.

 Utmaningar

Vilka är då utmaningarna för verksamheten?

-Den stora utmaningen är att trygga verksamheten och hitta en långsiktig finansiering, sade Päivi Koivupalo.

-Gränstjänsten bidrar till en ökad mobilitet över landsgränserna, sade Riitta Leinonen, vid Nordkalottens Gränstjänst i Storfjord.

 Lyfter fram gränshinder

Då det gäller gränshinderarbetet jobbar Nordkalottens Gränstjänst aktivt för att lyfta fram olika gränshinder.

-Vi deltar aktivt i det nordiska gränshinderarbetet som samordnas av sekretariatet vid Nordiska ministerrådet. Vi deltar i Gränshinderrådets möten och vi beställer och medverkar i olika utredningar om gränshinder. Nu senast en rapport om gränshinder för gränsgångare, som bor i ett land och arbetar i ett annat, sade Riitta Leinonen.

Tuula Ajanki, driver projektet ”utveckling av näringslivstjänster vid Nordkalottens Gränstjänst”.

-Projektet avslutas senare i vår och vi har nått ut till många företagare som behöver stöd av Gränstjänsten, sade hon.

 Se mer om det i kommande artiklar på Nordkalottrådets hemsida.

 Tala med en röst

Mika Riipi, vid Lapplands förbund menade att det är viktigt att Gränstjänstens verksamhet utvecklas.

-Det är en stor fråga att trygga en långsiktig finansiering så verksamheten fortsätter. Det är viktigt att kunna utvecklas och inte göra samma saker hela tiden. Vi här uppe måste tala med en gemensam röst i Helsingfors, Oslo, Stockholm och Bryssel. Skapa ett varumärke och en image för Nordkalottens Gränstjänst, sade han.

 Regionalt perspektiv

Glenn Berggård, Region Norrbotten, framhöll att det är en styrka att Nordkalottens Gränstjänst har det lokala och regionala perspektivet.

-Det är det enda området i Norden där tre landsgränser möts och det är viktigt att verksamheten tryggas finansiellt, sade han.

Unik verksamhet

Jaakko Ylinampa, Lapplands ELY-central, framhöll att Gränstjänstens verksamhet är unik.

-Den rådgivning som Gränstjänsten ger går inte att få någon annanstans, sade han.

 Han fick medhåll av Ingelin Noresjö, Nordlands fylkeskommun.

-Det är viktigt att trygga Gränstjänstens fortsatta verksamhet, sade hon.