Nyheter 10.06.2022 Paula Mikkola
-Nordkalotten ska ha det goda vardagslivet utan gränser. En region med integrerad välfärd, handel, utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Det är målet inom området ”mobilitet, transport och gränshinder” i det Agenda Nordkalotten som lades fram som ett slutdokument vid Nordkalottkonferensen i Boden.

Det hundratalet deltagarna på Nordkalottkonferensen delades in i fyra grupper för att diskutera vad som är viktigt för Nordkalotten inom sina respektive ämnesområden. Det resulterade i ett Agenda Nordkalotten som presenterades som ett slutdokument vid konferensen.

Stärk Nordkalottrådet

Då det gäller gruppen ”Mobilitet, transport och gränshinder” rekommenderar man för att uppnå målet ovan, att man Föreningen Norden anordnar regelbundna digitala träffar på Nordkalotten med ett avgränsat fokus, att man ska samordna sitt arbete med andra regionala aktörer, att man ska bjuda in politiker på alla nivåer och välja ut 1-2 frågor som man lägger fokus på.

Då det gäller utvecklingsområden ska man verka för effektiva transporter som förkortar restiden, tillåta pendling till arbetsplatser på annan ort och därmed säkerställa regional kompetens-, och bostadsförsörjning. Nordkalottrådet behöver stärkas som regionalpolitisk kraft och man ska integrera sjuk-, och äldrevård, recept och tandvård.

Fred och säkerhet

Målet för gruppen ”Fred och säkerhet” är att Nordkalotten ska vara en fredlig region som ständigt arbetar både civilt och militärt för medmänniskor i sin omvärld. Gruppen anser att Föreningen Norden ska starta en arbetsgrupp inom området, analysera vad som finns idag, bygga ett gemensamt sekretariat och samarbeta utåt med andra. Det man kan utveckla är kontakter, ledning och styrning, ansvarsfrågan, ekonomin och resurser samt mediebevakningen.

Inkluderande samhällen

Då det gäller ”Människan, natur och omställning” är målet att skapa inkluderande samhällen i utveckling som tillvaratar människornas olika perspektiv, skapar gemenskap över gränserna och respekterar såväl naturen som människan.

För att uppnå det ska Föreningarna Norden utveckla en verktygslåda med metoder för samverkan med kommuner myndigheter och näringsliv. Man ska skapa forum för kontinuerlig dialog, utbyte och lärande på Nordkalotten och Norden. Man ska arbete för gemensam opinionsbildning regionalt, nationellt och nordiskt.

Utvecklingsområden är att skapa ökad insikt om självbild och mentalitet, en ökad samhörighet på Nordkalotten och i Norden ska motverka individualiseringen och protektionismen, och man ska motverka de antidemokratiska krafter som nu ökar.

Gränsöverskridande region

Målet för ”Kultur och språkgemenskap” är att skapa en gränsöverskridande region där kultur och språk utgör en grundbult i människornas pågående samtal om samhällsutvecklingen, en motor för människors förståelse för varandra och en attraktionskraft för omvärlden. Föreningen Norden ska attitydfostra till exempel genom skolbesök, anordna månadens evenemang, film, sång och spel, arrangera studiecirklar och studieresor, anordna kontaktmöten över gränserna, stimulera till språkliga utbyten, påverka ansvariga ministrar, bilda ungdomsförbund och hitta intressanta samarbetspartners.

När det gäller utmaningar handlar det om ekonomiska resurser för utbyte, kunskaper om varandra lagar och samhällen, språkkunskaper, och varierande myndighetsbeslut i olika länder. Beslutsfattarna ska engagera sig på alla nivåer, lyssna och vara öppna samt prioritera att vara med på möten och ta fram åtgärdsplaner med mätbara mål.

Satsa på kultur

Det andra målet inom detta område är att Nordkalotten ska vara en region där kultur utgör en grundbult i människornas pågående samtal om samhällsutvecklingen, en tillgänglig och jämställd mötesplats för alla. Föreningarna Norden ska bidra till mer information om Nordkalotten i tidningar, TV och andra medier, anordna skolbesök över gränserna och alla skolor ska ha en vänskola, kulturutbyte över gränserna och utveckla fler digitala kanaler med beslutsfattare i dom olika länderna. Beslutsfattarna ska ställa krav på public service om mer nordkalottinslag, dom ska tala med en röst och ha gemensamma strategier över gränserna, ge mer medel till samarbete på Nordkalotten och verka för att humaniora och dess uttryck finns implementerat tidigare i samhällsomställningen.

Då det gäller utvecklingsområden handlar det om att öka kunskaper om varandra för att minska förutfattade meningar, öka kunskapen om regionen Nordkalotten och bristande språkförståelse.

Kent Lidman