Nyheter 23.12.2022 Kent Lidman
-Klimatförändringen har en stark koppling till vårt arbete. Det är viktigt att ta upp frågan om vad klimatförändringen betyder för vår omgivning, människor och miljö här uppe. Det sade Timo Jokelainen, Lapplands ELY-center och Nordkalottens miljöråd när han medverkade vid Nordkalottrådets höstmöte i Bodö.

Nordkalottens miljöråd är en temagrupp under Nordkalottrådet, med medlemmar som representerar respektive regions miljö- och naturvårdsmyndigheter. De jobbar utifrån miljörådets egen strategi 2020+ och den nordiska visionen att Norden år 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region.

Aktivt nätverk

Nordkalottens miljöråd är ett aktivt nätverk där man delar erfarenheter av miljöarbete i de tre länderna på Nordkalotten. Miljörådets verksamhet ska bidra till regional verkställandet av FN:s hållbarhetsmål.

-Vi tar upp gemensamma utmaningar som klimatförändringen, krisen för den biologiska mångfalden och invasiva arter på Nordkalotten. Genom mötena får deltagarna kännedom om vilka frågor som är viktiga i olika regioner, dela erfarenheter och lära av varandra, sade Timo Jokelainen.

Under 2022 har Nordkalottens miljöråd haft tre möten, varav ett fysiskt. Man har också deltagit i olika projekt och miljöseminarier på Nordkalotten.

Skräp på havet

Under 2023 har Nordkalottens miljöråd planerat in ett möte i Stockholm. Man ska också genomföra tre olika projekt.

-Ett handlar om nedskräpning och mikroplaster på havet och vattenkvalité. Det görs i samarbete med Troms-Finnmark och Nordland och är ett nytt projekt, berättade Timo Jokelainen.

Rovdjur på Nordkalotten

Ett annat projekt handlar om rovdjur i Sverige, Norge och Finland. Det påbörjades under 2022 och fortsätter under 2023 och görs i samarbete med Troms-Finnmark.

-Det tredje projektet som är nytt och handlar klimatförändringens påverkan på isens kvalité i vatten på gränsen och det görs i samarbete med Lappland, sade Timo Jokelainen.

Viktigt arbete

Det stöd som Nordkalottrådet beviljar årligen för miljörådets verksamhet är viktigt. Myndigheterna kan använda det inte bara för att diskutera gemensamma utmaningar utan också för att initiera nya samarbetsprocesser som kan sedan söka extern finansiering från andra källor.

-Nordkalottrådet skulle kunna utnyttja mer av miljörådets sakkunnighet när det diskuterar framtida utvecklingsfrågor, konstaterade Timo Jokelainen.

Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare, framhöll vikten av det arbete som Nordkalottens miljöråd gör.

-Det finns ingen annan gränskommitté som jobbar direkt med miljöfrågor över gränserna i Norden som Nordkalottens miljöråd, sade hon.

Kent Lidman