Nyheter 11.05.2022 Paula Mikkola
-Ni är i frontlinjen för det nya gröna och digitala paradigm som utvecklar Europa. Ni är testbädden för ny teknik och i framkant inom områden från grön användning av naturresurser till innovativa e-hälsolösningar för att kompensera avstånden. Det sade Elisa Ferreira, EU-kommissionär för sammanhållning och reformer, när hon medverkade vid NSPA-konferensen i Skellefteå

Elisa Ferreira framhöll det utmanande i de arktiska klimaten, långa avstånd, den glesa befolkningen och en resursbaserad ekonomi.

-Ni är unika med era innovationer, gröna engagemang och dom färdigheter och kunskaper ni använder er av varje dag, sade hon.

Tre arktiska utmaningar

Elisa Ferreira pekade på tre viktiga utmaningar för det nordliga området.

-Men det är inte bara utmaningar. Det är också tre viktiga sätt att fungera som en fyr av kvalité och som exempel för andra européer. Ni är viktiga partners i ett framgångsrikt genomförande av den europeiska sammanhållningspolitiken och ett starkt samarbete mellan Sverige, Finland och Norge, sade hon.

Den första utmaningen är att bygga vidare på arktiska fördelar och främja den arktiska attraktionskraften.

-Det handlar till exempel om att utveckla den naturliga länken mellan uteaktiviteter, turism och kultur, där snö, is och den arktiska miljön kan kombineras med design och arkitektur för nya affärsmodeller, sade Elisa Ferreira.

Lokal utveckling

Hon framhöll att en av nycklarna i EU:s sammanhållningsprogram är lokal utveckling och att ta fram fördelarna i varje region.

-Det Arktiska programmet är till för att göra regionen mer attraktiv och vital med tillväxt och jobb. Det handlar om den infrastruktur som behövs, mobila lösningar och basservice som attraherar folk och nya företag, sade Elisa Ferreira.

Långsiktigt program

Hon menar att EU:s nya vision 5 om ett Europa nära medborgarna innebär mer lokala investeringar en integration av lokala områden med partnerskap och lokala samhällen.

-Vi fäster större uppmärksamhet på strukturella förändringar i landsbygdsområdena, bergsområden samt nordliga och glesbefolkade områden. Vi vill ha en bättre balans mellan dessa områden som alla tjänar på, sade Elisa Ferreira.

Hon pekar på att EU har tagit fram en långsiktig politik för landsbygdsområdena och områden med minskande befolkning.

-2040 kommer över hälften av Europas befolkning att leva i regioner där befolkningen minskar.  Det behövs ökat samarbete över gränserna då det gäller basservice, arbete, möjligheter för unga att bo kvar och mer regional attraktivitet som till exempel infrastruktur och allmän service, säger Elisa Ferreira.

Grön omställning

Den andra utmaningen är att förbereda dom arktiska regionerna för den framtida ekonomiska utvecklingen.

-Det nya sammanhållningsprogrammet innehåller investeringar för 700 miljoner euro i dom nordliga glesbefolkade områdena. Dom viktigaste prioriteringarna i dessa program är gröna, digitala och innovativa omställningar, sade Elisa Ferreira.

Hon tog upp vikten av innovationer inom havsområdet, ett brett partnerskap mellan anställda, företag, utbildning samt lokala och regionala aktörer.

-Samarbete mellan de nordliga universiteten i Sverige, Norge och Finland är ett viktigt sätta att jobba tillsammans med att dela kunskap, utveckla utbildningen och forskning, sade Elisa Ferreira.

Hållbarhet

Hon pekade på att Finland ligger i framkant då det gäller forskning och utveckling inom den kemiska industrin. Nordligaste Sverige utvecklar forskning och innovationer inom energi och användandet av förnybar energi.

-Alla dessa investeringar är viktiga för den regionala utvecklingen och är helt i linje med EU:s hållbarhetsmål. Regionen är nyckeln till hållbara råvaror, rent vatten, biologisk mångfald, förnybar energi, minskade koldioxidutsläpp liksom för hållbara transporter som behövs i hela Europa, säger Elisa Ferreira.

Hon anser också att det behövs stöd till Arktis när det gäller digitaliseringen.

-Ett exempel på det är att vi stöder investeringar i bredband i mellersta och norra Norrland i Sverige, säger Elisa Ferreira.

Förbättrad livskvalité

Den tredje utmaningen är att sammanföra alla de tillgängliga verktygen för att gynna utvecklingen i Arktis.

-Vårt mål är att utrusta förvaltningarna med verktyg och skräddarsydda lösningar för att upprätthålla och förbättra livskvalitén för de som bor och verkar i Arktis, säger Elisa Ferreira.

Det handlar om att stöda dom speciella utmaningarna som finns i dom nordliga områdena. Demografiska obalanser leder till brist på kompetenser och resurser, och lokala förvaltningar behöver täcka stora områden och hantera komplexa sektorövergripande frågor.

-Dessa utmaningar är flaskhalsar i den regionala utvecklingen. Så det är det är helt avgörande att ta itu med dessa frågor för en långsiktig framtid där de arktiska områdena blomstrar och inte lämnas på efterkälken, sade Elisa Ferreira.

Kent Lidman