Nyheter 27.04.2023 Paula Mikkola
I slutet av mars besökte Nordkalottrådet Bryssel där de tillsammans med North Sweden och nätverket Northern Sparsely Poplulated Areas (NSPA), som representerar de tretton nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland, diskuterade den gröna omställning som sker i våra regioner och behovet av arbetskraft, det nya lagförslaget om kritiska råvaror samt om det geopolitiska läget och det kommande svenska och finska medlemskapet i Nato.

Nordkalottrådets syfte är att hitta lösningar till gemensamma utmaningar och bidrar till skapandet av ett starkt samarbetsområde i det nordliga arktiska Europa och ville därför under sitt besök i Bryssel passa på att träffa nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) för att få en introduktion till de nordliga regionkontorens arbete och träffa andra relevanta EU-aktörer. 

EU-aktörer

NSPA-nätverket tog fram ett program för Nordkalottenrådet med möten med viktiga EU-aktörer och intressanta dragningar om aktuella EU-frågor. Mötet började med att Nils Sørheim Nilsen, direktör på North Norway European Office, gav en presentation och genomgång av NSPA, av vad som rör sig just nu på EU-arenan och hur NSPA arbetar med att lyfta fram det arktiska områdets perspektiv i dessa frågor. Även vikten av samverkan och koordinering med andra aktörer och nätverk för ett effektivt påverkansarbete diskuterades. 

Regionernas utmaningar 

Benoît Nadler, från DG REGIO, gav en presentation om EU-kommissionens meddelande “Att tillvarata talang i Europas regioner”. Det föreslår åtgärder för att hantera bristen på arbetskraft och demografiska utmaningar runt om i Europas regioner.

Arbetet är en fortsättning på det arbete de påbörjade 2022 om kompetensflykt (Brain Drain), där NSPA kom med inspel till EU-kommissionen under ett samråd. NSPA nätverket gav en översikt över de största utmaningarna i norra Sverige, Norge och Finland kopplat till avfolkning och kompetensförsörjning. EU riktar nu ökat fokus på dessa frågor, bland annat genom att utnämna år 2023 till det europeiska kompetensåret.  

Kompetensförsörjning

Mötesdeltagarna fick möjlighet att belysa de utmaningar och behov som finns i de nordliga glesbefolkade regionerna kopplat till kompetensförsörjning och avfolkning. För att samhällsomvandlingen i Nordkalottområdet ska lyckas, vilket är av intresse för hela EU, är det inte bara kvalificerad arbetskraft till de nya industrisatsningarna som kommer behövas utan all typ av arbetskraft till alla delar av samhället. Det kommer därmed inte räcka med stödinsatser för att bevara och utbilda människor, även om det också behövs, utan fokus måste också ligga på att attrahera fler. 

Kritiska råvaror 

Högt på agendan i EU just nu är tillgången på kritiska råvaror, som också är kopplat till samhällsomvandlingen. EU-kommissionen har nyligen presenterat ett förslag till lagstiftning kring kritiska råvaror (Critical Raw Materials Act) som syftar till att säkerställa EU:s tillgång till en säker och hållbar försörjning av kritiska råvaror. Nordkalottrådet tog också fram en färdplan för en mineralstrategi för Nordkalotten under 2021. 

Ny lagstiftning

Peter Handley, från DG GROW, berättade om den nya lagstiftningen. Han var också nyfiken på att höra vad Nordkalottrådet hade för inspel, då en stor del av dessa kritiska råvaror finns inom Nordkalottområdet. Här lyftes bland annat vikten av dialog med lokalsamhället och att industripolitiken även måste innehålla satsningar på lokal och regional utveckling, och inte minst på kompetensförsörjningen.

NATO:s roll 

Dagen avslutades med en presentation från Norges ministerråd vid NATO av Ellen Svendsen. Här diskuterades NATO:s roll i den nuvarande situationen; hur NATO identifierar hot och om det kommande svenska och finska medlemskapet i NATO. Bland annat berörde det planer om nya infrastruktursatsningar som ska till i samband med Sveriges och Finlands medlemskap.

Denna sammanställning är skriven av North Sweden EU-kontorets Maria Larsson som är senior rådgivare inom energi, klimat och råvaror. Hon har också tagit bilderna till artikeln.