Nyheter 29.11.2022 Paula Mikkola
Nordkalottrådet hade sitt höstmöte i Bodö i november. Rådet antog då ett uttalande om behovet av långsiktig finansiering av Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge.

Världen har förändrats mycket de senaste åren, bland annat genom några års coronapandemi, stängda gränser, och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Den nya situationen i Europa har lett till en stor politisk vilja på både nationell och regional nivå att stärka samarbetet mellan Norge, Sverige och Finland, särskilt på Nordkalotten. Europas energikris tvingar fram en snabbare övergång till en grön omställning.

Nordkalotten har hållbar energi, råvaror och mineraler som Europa behöver för att genomföra den gröna omställningen. Ökad aktivitet förväntas därför i våra regioner. Det krävs inte bara ökad arbetskraftsrörlighet mellan regionerna, utan också ett större behov av att rekrytera kvalificerad arbetskraft utanför Nordkalotten.

Nordkalottsamarbete

Nordkalottrådet är mycket viktig för det gränsöverskridande samarbetet på Nordkalotten. Nordkalottrådet är ett regionalt politiskt organ som främjar samarbete och affärsutveckling över nationsgränserna.

Nordkalottrådet är ansvarigt för Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge som arbetar på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Ministerrådet har som mål att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region år 2030. Gränstjänsten bidrar till att uppnå detta mål.

Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge

Gränstjänsten har två kontor, ett i Skibotn och ett i Haparanda-Torneå. Kontorens fem anställda ger vägledning och information på svenska, finska och norska om lagstiftningar och regler som gäller till exempel skatte-, arbets- och pensionssystem i respektive länderna. De är tjänster som är viktiga för arbetstagare som bor och arbetar på båda sidor om gränsen.

Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge kopplar samman aktörer och underlättar gränsöverskridande verksamhet för företag, arbetsgivare, arbetstagare, organisationer och myndigheter. Gränstjänstverksamheten saknar dock en stabil och permanent finansiering för att kunna fortsätta vara ett operativt informationskontor som underlättar den gränsöverskridande rörligheten i Norden, både nationellt, regionalt och lokalt.

Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge varnar för att det blir en neddragning av personalresurserna om den långsiktiga finansieringen inte säkras.

Stabil och förutsägbar finansiering en lösning

Gränstjänstens beroende av projektfinansiering gör verksamheten mycket sårbar. Idag får Gränstjänsten delvis finansiering från Nordkalottrådet genom treåriga avtal, men är beroende av andra finansieringskällor, för att upprätthålla den nuvarande verksamheten.

Gränstjänsten Norge-Sverige i mellersta Sverige får finansiering genom den norska och svenska statsbudgeten och är ett bidrag som ges av länderna i samförstånd.

Nordkalottrådet uppmanar regeringarna i Norge, Sverige och Finland att göra liknande samarbetsavtal även för Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge, att verksamheten kan finansieras genom ländernas statsbudgetar.

För att tillgodose den ökade aktiviteten i Nordkalotten, särskilt när det gäller den gröna omställningen och tillgången till kompetent arbetskraft, är det mycket viktigt att undanröja hindren för den fria rörligheten och därmed öka arbetskraftens rörlighet mellan de nordliga länderna. Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge arbetar för detta ändamål.

En förutsägbar, långsiktig finansiering är nödvändig för att gränstjänstkontoren i Nordkalotten ska klara sin viktiga verksamhet. Därför behöver Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge en finansiering via medlemsstaternas statsbudgetar.