Nyheter 09.05.2022 Paula Mikkola
-Nordkalotten har vissa av Europas mest lovande områdena för att finna de metaller och mineraler som behövs för att genomföra det gröna och det digitala skiftet. Därför har Nordkalottrådet tagit initiativ för att ta fram en strategi för en utveckling och förvaltning av regionens mineral-, och naturresurser. Men det behövs samarbete och finansiering ur ett europeiskt perspektiv. Det konstaterade Anna Kostet, Georange, när hon presenterade arbetet med planen för en mineralstrategi för Nordkalotten vid NSPA-konferensen i Skellefteå.

Konferensen hade samlat ett hundratal deltagare från hela Norden. NSPA står för Northern Sparsely Populated Areas. Det är ebb politiskt nätverk som består av de 14 nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. Det är glesbefolkade områden med liknande utmaningar. Nätverket arbetar för att tillsammans öka medvetenheten om nordligaste Europa i EU och påverka EU-politiken.

Grön revolution

Tomas Norvoll, fylkesråd i Nordland, framhöll vid invigningen hur viktig den gröna omställningen är för norra Europa.

-Den gröna revolutionen kommer att förändra vår region för alltid, sade han.

Richard Carstedt, regionråd i Västerbotten, framhöll att norra Europa är pionjärer i den gröna och hållbara utvecklingen.

-Vi flyttar fram gränserna för vad som är möjligt, sade han.

Mineralstrategi

Vi har tidigare på denna sida berättat om Nordkalottrådets arbete med att ta fram en mineralplan för Nordkalotten. Det presenterades av Anna Kostet vid NSPA-konferensen.

-Målet är att öka förståelsen och identifiera fokusområden där samarbete är givande, sade hon.

Anna Kostet framhöll att man möter många utmaningar, men också möjligheter i arbete med mineralplanen.  Några av dem är att Nordkalotten är ett mineralrikt, glesbefolkat område, att vi har stabila demokratier, relativt god infrastruktur och en enighet om omställningen på grund av klimatförändringen.

-Vi har också existerande kulturtraditioner som rennäring, fiske och jakt, naturturism och andra naturaktiviteter att ta hänsyn till. Vi har också kompetensbrist inom området, sade Anna Kostet.

Arbetsgrupp

Arbetet med mineraplanen har letts av en arbetsgrupp med deltagare från hela Nordkalotten och man har anlitat en referensgrupp med representanter från berörda intressen som myndigheter, rennäringen, forskningen, mineralindustrin och ungdomar.

Slutsatsen är att det finns ett stort intresse av att utveckla en mineralstrategi för Nordkalotten.

-Nordkalottrådet vill ha ett samarbete om detta med andra organisationer, som NSPA och finansiärer. Det passar bra i EU:s regionala program och finansieringsmöjligheter, sade Anna Kostet.

Beroende av malm

Linda Helén Haukland, fylkesråd i Nordland och ledamot i Nordkalottrådet, framhöll att vi är beroende av malm och mineraler för att klara den gröna omställningen.

-Det tar mellan 10 och 15 år att få allt klart för att öppna en gruva i Norge. Det är alldeles för lång tid. Det bör högst ta 5 år. Tillståndsprocesserna måste bli snabbare, sade hon.

Linda Helén Haukland framhöll att alla intressen måste komma fram samtidigt när man har samrådsmöten inför en gruvetablering.

-Vi har ju många intressen, inte minst samernas, att ta hänsyn till. Därför bör alla papper ligga på bordet i början, sade hon.

Något tillbaka

Linda Helén Haukland framhöll också att lokalbefolkningen måste tjäna på att det öppnas en gruva i deras område.

-Medborgarna och samhällena måste få något tillbaka. Man måste känna att industrin gynnar lokalbefolkningen, sade hon.

Imponerande arbete

Anders Forsgren, programchef vid gruvbolaget Boliden, ser fram emot att det utarbetas en mineralstrategi för Nordkalotten.

-Det är ett imponerade arbete. Vi har många utmaningar då det gäller till exempel EU-regler. Industrin kan också få dåligt rykte om det är protester mot en gruvetablering. Därför gäller det också att ta fram bra exempel på lyckade gruvetableringar i samarbete till exempel med rennäringen, sade han.

Kristiina Jokelainen, Lappland, tycker också att en mineralstrategi för Nordkalotten är viktig.

-Vi måste samarbeta och bli starka tillsammans. Det är också viktigt att ta hand om naturen, sade hon.

Kent Lidman